Zásady užívání sanitárních kontejnerů

Zásady používání sanitárních kontejnerů
Sanitární kontejnery slouží k hygienickým potřebám uživatelů. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovávat základní pravidla při jejich používání:
- udržovat pořádek a čistotu
- připojovat kontejnery pouze schválenými a pravidelně
revidovanými přípojnými kabely
- před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady
je zakázáno:
- cokoliv přibíjet na stěny, popř. lepit, psát a kreslit způsobem, který neumožňuje uvést stěny do původního stavu
- zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace
- nastavovat teplotu u bojlerů na maximální hodnotu – nebezpečí přehřátí a následného poškození topného tělesa
- násilně utahovat vodovodní kohouty
- čistit sanitární zařízení agresivními chemikáliemi
- převážet sanitární kontejner s nevypuštěnými bojlery
- vylévat jakékoli nevhodné materiály do toalet, výlevek i umyvadel
- sahat ve vlhkém prostředí na elektrospotřebiče
- umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod podlahovinu
- násilným způsobem manipulovat s okny a roletou
- zakrývat elektrická topidla
- polepovat vstupní dveře a venkovní opláštění způsobem, který neumožňuje uvedení do původního stavu
- připojovat jakákoli elektrická zařízení na venkovní zásuvky
Nájemce je zejména povinen:
-v zimním období udržovat teplotu v kontejneru nad bodem mrazu, aby nedošlo k popraskání potrubí a zařízení.
-před ukončením nájmu uvést celý kontejner do původního stavu, opačném případě je pronajímatel oprávněn toto učinit na náklady nájemce.
KOMA RENT, s.r.o.
Za zastávkou 373
Praha 10 – Dolní Měcholupy
Tel./fax: 272 703 065
Mobil: 602 579 457

Výňatek z VPP 2016

5. Pojištění předmětu nájmu a odpovědnost za škody na předmětu nájmu
5.1. PN je pronajímatelem pojištěný. Pojištění se vztahuje na škody způsobené neznámým pachatelem nebo živelnou událostí bez zavinění nájemce. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem nebo osobami, kterým nájemce PN zpřístupnil či jim umožnil s PN nakládat. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na věcech nájemce nebo na věcech nájemcem vnesených.
5.2. Způsobil-li škodu na PN neznámý pachatel a nahlásil-li nájemce vznik škodní událost Policii ČR, je spoluúčast nájemce na škodě stanovena ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ, nebyla-li skutečná celková škoda nižší. Byla-li skutečná celková škoda nižší než 20.000 Kč, je spoluúčast nájemce na škodě rovna skutečně vzniklé škodě. Spoluúčast nájemce na škodě vzniklé v důsledku živelné události se stanoví shodně.
5.3. Způsobil-li škodu na PN neznámý pachatel a nenahlásil-li nájemce vznik škodní události Policii ČR, odpovídá nájemce za škodu v plné výši.
5.4. Škody způsobené na PN nájemcem nebo osobami, kterým nájemce PN zpřístupnil či jim umožnil s PN nakládat, je pronajímatel oprávněn na nájemci vymáhat v plné výši. Škodou se rozumí také ztráta klíčů, byly-li k PN předány.
5.5. Při poškození PN lze postupovat i tak, že vzniklou škodu na PN nájemce po písemné dohodě s pronajímatelem odstraní na vlastní náklady nejpozději ke dni ukončení nájmu a předá pronajímateli PN ve stavu, v jakém ho převzal. V takovém případě se stanovená spoluúčast nájemce na škodě neuplatní.
 

CERTIFIKACE

ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A...

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down