KOMA RENT alt
  • Zamek skl kontejner
  • Zamek skl kontejner2

Bezpečnostní zámek

Kategorie: Příslušenství


Bez­peč­nost­ní zámek pro skla­do­vé kon­tej­ne­ry Vám nabíd­ne bez­pe­čí pro Váš mate­ri­ál i nářa­dí. Tyto zám­ky spl­ňu­jí bez­peč­nost­ní stan­dar­dy pro­ti mecha­nic­ké­mu poško­ze­ní a roz­lo­me­ní vložky.

Zámek zajiš­ťu­je obo­je vra­ta skla­do­vé­ho kon­tej­ne­ru a je vyro­ben z vyso­ce odol­né lego­va­né oceli.

Předchozí Hasící přístroje / Následující Zásuvkové kontejnery