KOMA RENT alt
Mobilni wc

Mobilní chemická toaleta

Kategorie: Sanitární

Mobil­ní che­mic­ká toaleta


Mobil­ní che­mic­ké toa­le­ty jsou vhod­né pro pou­ži­tí na kul­tur­ních i spor­tov­ních akcích stej­ně tak na stavbách.Obsahuje wc, držák toa­let­ní­ho papí­ru, odvě­trá­vá­ní a mož­nost dodá­ní zám­ku. Může­me též dodat mobil­ní toa­le­ty s 80 lit­ro­vým zásob­ní­kem vody a umy­va­dlem pro umy­tí rukou, s par­fe­mo­va­ný­mi stě­na­mi nebo wc pro invalidy. 

Pro kon­krét­ní nabíd­ku kon­tak­tuj­te naše obchod­ní oddě­le­ní, rádi Vám nabíd­ne­me více typů včet­ně VIP kabin.

Mobil­ní toa­le­ty nabí­zí­me včet­ně kom­plet­ní­ho ser­vi­su (čiš­tě­ní, dopl­ně­ní toa­let­ní­ho papí­ru, che­mi­ká­lií, vody a von­ných esen­cí - dle objed­na­né kabi­ny) ser­vis nabí­zí­me dle vašich potřeb - pou­ze na kon­krét­ní akci, týden­ní nebo dle doho­dy. K těm­to kabi­nám jsou vel­mi vhod­né mycí žla­by nebo mycí stání.

Předchozí Pokladna C3L / Následující Obytný kontejner C3L 02