Zásady pro užívání obytných kontejnerů

Zásady používání obytných kontejnerů:


Použití obytných kontejnerů: kanceláře, šatny, ubytování.
Základní pravidla při jejich používání:
- udržovat pořádek a čistotu
- pravidelně čistit okapové svody a žlábky na odvod vody ze střechy od nečistot
- před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady
- pokud není součástí dodávky montáž kontejnerů a dodání základů pronajímatelem, je povinností nájemce zajistit uložení kontejneru cca10 cm nad úrovní terénu na pevných podkladových deskách na minimálně 6 bodech (zajištění odvětrávání)
- připojovat kontejnery do el.sítě pouze schválenými a pravidelně revidovanými přípojnými kabely
- je zakázáno:
- cokoliv přibíjet na stěny, popř. lepit, psát a kreslit způsobem, který neumožňuje uvést stěny do původního stavu
- zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace
- umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod podlahovinu
- násilným způsobem manipulovat s okny a roletou
- sušit prádlo na topných tělesech nebo je jakkoli jinak zakrývat
- polepovat nebo lakovat vstupní dveře a venkovní opláštění způsobem, který neumožňuje uvedení do původního stavu
- připojovat jakékoli elektrické zařízení na venkovní zásuvky kontejneru
Před ukončením nájmu je nezbytné uvést celý kontejner do původního stavu. V opačném případě je pronajímatel oprávněn toto učinit na náklady nájemce.

Výňatek z VPP

5. Pojištění předmětu nájmu a odpovědnost za škody na předmětu nájmu
5.1. PN je pronajímatelem pojištěný. Pojištění se vztahuje na škody způsobené neznámým pachatelem nebo živelnou událostí bez zavinění nájemce. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem nebo osobami, kterým nájemce PN zpřístupnil či jim umožnil s PN nakládat. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na věcech nájemce nebo na věcech nájemcem vnesených.
5.2. Způsobil-li škodu na PN neznámý pachatel a nahlásil-li nájemce vznik škodní událost Policii ČR, je spoluúčast nájemce na škodě stanovena ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ, nebyla-li skutečná celková škoda nižší. Byla-li skutečná celková škoda nižší než 20.000 Kč, je spoluúčast nájemce na škodě rovna skutečně vzniklé škodě. Spoluúčast nájemce na škodě vzniklé v důsledku živelné události se stanoví shodně.
5.3. Způsobil-li škodu na PN neznámý pachatel a nenahlásil-li nájemce vznik škodní události Policii ČR, odpovídá nájemce za škodu v plné výši.
5.4. Škody způsobené na PN nájemcem nebo osobami, kterým nájemce PN zpřístupnil či jim umožnil s PN nakládat, je pronajímatel oprávněn na nájemci vymáhat v plné výši. Škodou se rozumí také ztráta klíčů, byly-li k PN předány.
5.5. Při poškození PN lze postupovat i tak, že vzniklou škodu na PN nájemce po písemné dohodě s pronajímatelem odstraní na vlastní náklady nejpozději ke dni ukončení nájmu a předá pronajímateli PN ve stavu, v jakém ho převzal. V takovém případě se stanovená spoluúčast nájemce na škodě neuplatní.
 

CERTIFIKACE

ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A...

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down