KOMA RENT alt

Certifikace

ISO

Cer­ti­fi­ka­ce sys­té­mu manage­men­tu a pro­ká­zá­ní sho­dy s poža­dav­ky nor­my ČSN EN ISO 9001:2016ISO 14001:2016

ETA

Cer­ti­fi­ka­ce sho­dy s poža­dav­ky ETAG 023.

AQAP 2110

Osvěd­če­ní o plně­ní Čes­ké­ho obran­né­ho stan­dar­du 051672 pro poža­dav­ky NATO na ově­řo­vá­ní kva­li­ty při návr­hu, vývo­ji a výrobě

 • AQAP 2110
 • Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

  AQAP 2110

  Zařazení:AQAP 2110
  Popisek:

  Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

  Ke stažení:Aqap 2110

Svařování

Cer­ti­fi­ka­ce sho­dy s poža­dav­ky na pro­vá­dě­ní oce­lo­vých kon­struk­cí dle ČSN EN 1090-1 a sho­dy s tech­nic­ký­mi poža­dav­ky na oce­lo­vé kon­struk­ce dle ČSN EN 1090-2

Výrobkové certifikáty

Cer­ti­fi­ka­ce sho­dy s poža­dav­ky norem ENDIN.

Certifikáty požární odolnosti

Pro­ká­zá­ní sho­dy s plně­ním poža­dav­ků sta­no­ve­ných tech­nic­ký­mi před­pi­sy a usta­no­ve­ním §5 a naří­ze­ní vlá­dy č.163/2002 Sb. pro požár­ní odol­nost sta­veb­ních konstrukcí.

 • PAVUS
 • Obytný a sanitární kontejner TYP C3, StandardLine

  PAVUS

  Zařazení:Výrobkové certifikáty
  Popisek:

  Obytný a sanitární kontejner TYP C3, StandardLine

  Ke stažení:CERTIFIKAT CZ PAVUS

Ocenění a medaile

Díky inten­ziv­ní­mu vývo­ji a pocti­vé prá­ci zís­ka­la KOMA řadu medai­lí a cen.

Politika kvality