KOMA RENT alt
Size4 16194432554963 241 ve vinohradske nemocnici vzniklo nove ockovaci centrum kapacitu ma az 1440 lidi
6954026 v0i
D9 ABB1 F1 95 ED 40 A9 8 C32 3308 B42681 E0
35935964 3853 4 A34 8 B29 D358 FC72473 C
6954027 v0i
6954029 v0i

5 fotografií

Očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady


Nové očkovací centrum z 15 modulů. Moduly jsou využity přímo pro očkování pacientů, pro administrativu, první pomoc, šatny sklad.

Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2021
Klient:Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 15
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Fakult­ní nemoc­ni­ce Krá­lov­ské Vino­hra­dy nás oslo­vi­la již na začát­ku epi­de­mie v led­nu 2020. Už té doby, pro ní dodá­vá­me modu­ly pro tří­dě­ní paci­en­tů a odbě­ro­vá místa.

Díky naší dob­ré obchod­ní spo­lu­prá­ci jsme do FNKV doda­li v minu­lém měsí­ci dal­ších 15 modu­lů pro nové očko­va­cí cen­t­rum. Modu­ly jsou vyu­ži­ty pří­mo pro očko­vá­ní paci­en­tů, ale i pro admi­nis­tra­ti­vu, prv­ní pomoc, šat­ny či sklad. 

V pon­dě­lí, 26. dub­na 2021 minis­tr zdra­vot­nic­tví Petr Arenber­ger ote­vřel toto nové očko­va­cí cen­t­rum na nové plo­še are­á­lu FN Krá­lov­ské Vinohrady. 

Díky nové­mu cen­t­ru tak nemoc­ni­ce navý­ši­la kapa­ci­ty očko­vá­ní, a to až na 1440 lidí den­ně. V hlav­ním měs­tě bylo cel­kem podá­no zatím 460 tisíc dávek vak­cí­ny, smě­řu­jí sem i lidé z jiných krajů.


Zpět na reference