KOMA RENT alt

Žádost o odvoz kontejneru


Pro ukončení pronáj­mu a žádosti o odvoz kon­te­jn­erů, můžete využít ten­to for­mulář nebo nás kon­tak­to­vat pří­mo přes e‑mail: pronajem@​koma-​rent.​cz.

Žádost o odvoz kontejneru

Ukončení náj­mu je nájem­ce vždy povi­nen oznámit pron­a­jí­mateli písem­ně nejpozději 5 pra­cov­ních dnů před požadovaným ter­mínem a to i tehdy, dochází-li k ukončení náj­mu k posled­ní­mu dni sjed­nané nájem­ní doby. Pron­a­jí­ma­tel ter­mín potvrdí nebo s nájem­cem dohodne ter­mín jiný s přih­léd­nutím ke svým provozním možnostem.