KOMA RENT alt
  • Sestava
  • 4 x C3 L
  • C3 L03
  • Spoj kontejneru
  • 31

Variabilní řešení C3V

Kategorie: Sestavy

Díky kon­tej­ne­ru C3V a jeho vari­a­bil­ním vněj­ším pane­lům (plný/okno/dveře) i vnitř­ním příč­kám snad­no při­způ­so­bí­me koneč­ný půdo­rys na míru. Záro­veň je mož­ná také kom­bi­na­ce obyt­ných a sani­tár­ních kontejnerů.


Následující TRIO sestava