KOMA RENT alt
5mm9508
5mm9508
5mm9361
5mm9409
5mm9430
5mm9452
5mm9487
5mm9501
5mm9522
5mm9528
5mm9552
5mm9588
5mm9592
5mm9602
5mm9603
5mm9608
5mm9617
5mm9621
5mm9628
5mm9637
5mm9640

20 fotografií

Anglicko - česká MŠ Teddy Bear


Modulární sportovní a jazyková mateřská škola ve Vsetíně pro děti od 2 let.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2017
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 227 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře

Dokon­či­li jsme roz­ší­ře­ní spor­tov­ní a jazy­ko­vé mateř­ské ško­ly Ted­dy Bear ve Vsetí­ně. Tato sou­kro­má ško­la se roz­hod­la vyu­žít výho­dy modu­lár­ní výstav­by a pomo­cí spo­lu­fi­nan­co­vá­ní Evrop­ské unie roz­ší­ři­la své kapa­ci­ty. Škol­ka je urče­na pro děti od 2 let, kte­rým ved­le stan­dard­ní­ho před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní zajiš­ťu­je spor­tov­ní vyži­tí včet­ně výu­ky pla­vá­ní a zákla­dů ang­lič­ti­ny. Mateř­ská ško­la pou­ži­la na spo­lu­fi­nan­co­vá­ní Evrop­ský fond pro regi­o­nál­ní roz­voj, inte­gro­va­ný regi­o­nál­ní ope­rač­ní pro­gram, jehož cílem je zajis­tit dosta­teč­né kapa­ci­ty kva­lit­ních a ceno­vě dostup­ných zaří­ze­ní péče o děti do tří let.


Zpět na reference