KOMA RENT alt
Klanovice UK b
Klan UK
Klanovice UK
Klanovice UK b
Klanovice UK a
Klanovice UK
Klnvce
Klnvc
Klnv

8 fotografií

Třídy pro ukrajinské děti v Praze - Klánovicích


Třídy pro ukrajinské děti v Praze - Klánovicích

Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2022
Klient:Klánovice SPOLU o.p.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 4
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

MODU­LA­RI­TA POMÁHÁ 

Ve spo­lu­prá­ci s orga­ni­za­cí Klá­no­vi­ce SPO­LU o.p.s. jsme vytvo­ři­li modu­lár­ní učeb­ny pro ukra­jin­ské děti a jejich učitelky. 

Nej­vět­ší odmě­nou jsou pro nás upřím­né úsměvy dětí a slo­va pana Milo­še Krá­le, se kte­rým jsme umís­tě­ní modu­lů ope­ra­tiv­ně řešili: 

Dob­rý den, mno­ho­krát DĚKU­JE­ME Vám všem, kte­ří tvo­ří­te fir­mu KOMA Rent s.r.o.!!! Díky Vám jsme zís­ka­li pro­sto­ry DVOU TŘÍD pro výu­ku ukra­jin­ských dětí. Vypa­da­jí nád­her­ně a RADOST dětí i ukra­jin­ských uči­te­lek je obrov­ská a slo­vy se ani nedá popsat. Ve čtvr­tek jste nám je smon­to­va­li a hned v pátek ve spo­lu­prá­ci s míst­ní Masa­ry­ko­vou základ­ní ško­lou si je děti vyba­vi­ly lavi­ce­mi, tabu­le­mi a dal­ším vyba­ve­ním, pará­da! Ješ­tě jed­nou DÍKY!!!“

My děku­je­me všem kole­gům, kte­ří se pus­ti­li do toho­to malé­ho pro­jek­tu s vel­kým srdcem. Zpět na reference