KOMA RENT alt
IMG 4109
IMG 4149
IMG 4146
IMG 4140
IMG 4133
IMG 4123
IMG 4121
IMG 4116

7 fotografií

Podještědské gymnázium


Rozšíření prostor pro výuku.

Zařazení:Realizace školské / Střední školy
Rok realizace:2019
Klient:DOCTRINA Podještědské gymnázium
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Pronájem

Pro­ná­jem modu­lů byl rych­lým a ele­gant­ním řeše­ním akut­ní­ho nedo­stat­ku vyu­čo­va­cích pro­stor Pod­ješ­těd­ské­ho gym­ná­zia Doctri­na v Liber­ci. Naše modu­ly byly pro­po­je­ny se stá­va­jí­cí škol­ní budo­vou a vytvo­ři­ly nové učeb­ny. Vstu­py do modu­lů se nachá­zí na kaž­dém pat­ře budovy.


Zpět na reference