KOMA RENT alt

18 fotografií

Mateřská školka v Handewittu


Přízemní školka je sestavená z 5 modulů řady StandardLine o rozměru 7x3 m. Ve školce jsou dvě třídy, herna a sociální zařízení upravené pro potřeby malého uživatele.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2014
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 5
Užitná plocha: 100
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Škol­ka v němec­kém měs­tě Han­dewitt byla dodá­na ve spo­lu­prá­ci s němec­kou fir­mou SANI. Mateř­ská škol­ka byla rea­li­zo­vá­na v rám­ci pro­gra­mu vyhlá­še­né­ho spol­ko­vou vlá­dou SRN, dle kte­ré­ho má kaž­dá rodi­na prá­vo a mož­nost umís­tit dítě do před­škol­ní­ho zařízení.

Škol­ka je sesta­ve­ná z 5 modu­lů řady Stan­dar­d­Li­ne o roz­mě­ru 7×3 m. Ve škol­ce jsou dvě tří­dy, her­na a soci­ál­ní zaří­ze­ní upra­ve­né pro potře­by malé­ho uživatele.


Zpět na reference