KOMA RENT alt
15mm8434
15mm8434
15mm8427
15mm8474
15mm8196
15mm8203
15mm8223
15mm8292
15mm8341
15mm8350
15mm8376
15mm8381
15mm8401
15mm8415
15mm8497
15mm8559

15 fotografií

Mateřská škola v Cabaj Čápor


Modulární přístavba jedné třídy pro děti předškolního věku.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2016
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 170 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Zod­po­věd­ní zastu­pi­te­lé slo­ven­ské obce Cabaj Čápor vyře­ši­li nedo­sta­tek míst v před­škol­ním zaří­ze­ním vybu­do­vá­ním pří­stav­by modu­lár­ní mateř­ské ško­ly z modu­lů KOMA. Kom­fort­ní jed­no­tříd­ka posky­tu­je vše, co si od mateř­ské ško­ly inves­tor před­sta­vu­je. Modu­lár­ní sys­tém KOMA spl­ňu­je všech­ny poža­dav­ky hygi­e­nic­ké, tepel­ně izo­lač­ní, pro­ti­po­žár­ní, zvu­ko­vě izo­lač­ní a este­tic­ké dle před­stav inves­to­ra a dotče­ných orgá­nů. Mateř­ská ško­la byla vybu­do­vá­na pro­střed­nic­tvím sester­ské orga­ni­za­ce KOMA Slo­va­kia, kte­rá pro­dá­vá a pro­na­jí­má modu­ly na Slovensku.
Zpět na reference