KOMA RENT alt

8 fotografií

Mateřská škola v Měšicích


Koncem října 2019 byl zahájen provoz nové třídy mateřské školy Měšice. Celková kapacita mateřské školy se tímto zvýšila z původních 52 na 76 míst.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2019
Klient:MÚ Měšice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 12
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Kon­cem říj­na 2019 byl zahá­jen pro­voz nové tří­dy mateř­ské ško­ly Měši­ce. Cel­ko­vá kapa­ci­ta mateř­ské ško­ly se tím­to zvý­ši­la z původ­ních 52 na 76 míst. Díky navý­še­ní kapa­ci­ty se popr­vé od roku 2008 poda­ři­lo při­jmout všech­ny při­hlá­še­né děti. V minu­lých letech bylo z kapa­cit­ních důvo­dů odmí­tá­no při­bliž­ně 20 dětí roč­ně. Deta­šo­va­né pra­co­viš­tě mateř­ské ško­ly zahr­nu­je kro­mě tří­dy a soci­ál­ní­ho zaří­ze­ní pro 24 dětí i záze­mí pro uči­te­le a plně vyba­ve­nou výdej­nu pro ohřev a ser­ví­ro­vá­ní jídel. Jíd­la bude dová­žet cate­rin­go­vá služ­ba vzhle­dem k tomu, že kapa­ci­ta kuchy­ně ve stá­va­jí­cí budo­vě MŠ neu­mož­ňu­je její vyu­ži­tí i pro novou tří­du. Pro­ve­de­ním jde o dočas­nou mon­to­va­nou stav­bu ze sta­veb­ních modu­lů, kte­rou si obec pro­na­ja­la od spo­leč­nos­ti KOMA RENT.


Zpět na reference