KOMA RENT alt
Chladici mrazirensky kontejner

Chladicí a mrazicí kontejner 20"

Kategorie: Ostatní

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner s nasta­vi­tel­nou stá­lou teplotou.


Nasta­vi­tel­ná stá­lá tep­lo­ta od -20°C do +20°C. S tím­to roz­sa­hem může­te své zbo­ží skla­do­vat bez obav, že by se zka­zi­lo či zmrz­lo. Níz­ká spo­tře­ba elek­tric­ké ener­gie je dána pokro­ko­vým chla­di­cím zaří­ze­ním Micro­link 3, kte­ré šet­ří nejen pení­ze, ale i život­ní pro­stře­dí. Kon­tej­ner dává mož­nos­ti chla­ze­ní i mra­ze­ní, sto­ho­vá­ní, a je vhod­ný pro vnitř­ní i vněj­ší pou­ži­tí. Na roz­díl od jiných řeše­ní jako jsou mra­zír­ny nebo chla­dír­ny vám náš kon­tej­ner vyře­ší všech­ny pro­blémy. Veli­kost kon­tej­ne­ru 6 nebo 12 met­rů, šíř­ka 2,5 met­ru, stan­dard­ně uchy­ce­ní ISO na pod­val­ní­ky a mani­pu­lá­to­ry pro pře­pra­vu a mani­pu­la­ci s námoř­ní­mi kontejnery.

- elek­tric­ké napě­tí 380 V;
- ovlá­da­cí dis­plej (manu­ál­ní);
- kon­t­rol­ní čidla a sig­na­li­za­ce pro­blé­mu (alarm);
- tep­lot­ní roz­hra­ní od -20 do +20°C;
- jis­tič 32 A;
- spo­tře­ba cca 6 kWh;
- oce­lo­vá žeb­ro­vá pod­la­ha;
- ven­kov­ní reku­per­a­ce vzdu­chu;
- odmra­zo­vá­ní.