KOMA RENT alt
Chladici mrazirensky kontejner

Chladicí a mrazicí kontejner 20"

Kategorie: Ostatní

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er s nas­tavitel­nou stálou teplotou.


Nas­tavitel­ná stálá teplota od ‑20°C do +20°C. S tím­to rozsa­hem můžete své zboží skladovat bez obav, že by se zkazi­lo či zmr­z­lo. Nízká spotře­ba elek­trické energie je dána pokrokovým chladicím zařízením Microlink 3, které šetří nejen peníze, ale i živ­ot­ní prostředí. Kon­te­jn­er dává možnos­ti chlazení i mrazení, sto­hování, a je vhod­ný pro vnitřní i vnější použití. Na rozdíl od jiných řešení jako jsou mrazírny nebo chladírny vám náš kon­te­jn­er vyřeší všech­ny prob­lémy. Velikost kon­te­jneru 6 nebo 12 metrů, šíř­ka 2,5 metru, stan­dard­ně uchycení ISO na pod­val­níky a manip­ulá­to­ry pro přepravu a manip­u­laci s námořní­mi kontejnery.

- elek­trické napětí 380 V;
- ovlá­dací dis­plej (manuál­ní);
- kon­trol­ní čid­la a sig­nal­izace prob­lé­mu (alarm);
- teplot­ní rozhraní od ‑20 do +20°C;
- jis­tič 32 A;
- spotře­ba cca 6 kWh;
- ocelová žebrová pod­la­ha;
- venkovní reku­per­ace vzduchu;
- odm­ra­zování.