KOMA RENT alt
  • Ploty plne
  • Ploty plne2
  • Ploty drat
  • Ploty plne

Mobilní oplocení

Kategorie: Příslušenství


Mobil­ní oplo­ce­ní poslou­ží v pří­pa­dě potře­by nebo nut­nos­ti ohra­dit pro­stor nebo zame­ze­ní pří­stu­pu nepo­vo­la­ných osob.

Nabí­zí­me kom­plet­ní sor­ti­ment pří­slu­šen­ství jako jsou brá­ny pro auto­mo­bi­ly, bran­ky pro pěší, koleč­ka pro pohyb plo­to­vých dílů, pat­ky i zavě­tro­va­cí podpěry.

Předchozí Čistič obuvi / Následující Klimatizace