KOMA RENT alt
Mrize

Mříže

Kategorie: Příslušenství


Pro bez­peč­nost Vaší a pře­de­vším Vaše­ho majet­ku nabí­zí­me mří­že na okna a dve­ře pro naše obyt­né kon­tej­ne­ry. Mří­že jsou vyro­be­ny dle bez­peč­nost­ních norem z kva­lit­ní­ho mate­ri­á­lu a jsou celo-zin­ko­va­né pro pěk­ný vzhled a snad­nou údržbu.

Předchozí Podkladové kostky / Následující Mobilní chemická toaleta