KOMA RENT alt
Img 2333
Img 2335
Img 2343
Img 2344
Img 2346
Img 2348
Img 2356

6 fotografií

SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o. - rozšíření


Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2018
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 0,5 den
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 30 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Pro roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cích kan­ce­lá­ří si spo­leč­nost SCH­WAR­TZ TECH­NIC­KÉ PLAS­TY ČR s.r.o. vybra­la zno­vu KOMA-RENT. Z důvo­du men­ší­ho pro­sto­ru v are­á­lu fir­my, ros­te sesta­va do výš­ky. Při­da­li jsme dru­hé patro, ven­kov­ní scho­diš­tě a podesty. V dru­hém pat­ře jsou pro­po­je­ny dva modu­ly tak, aby tvo­ři­li vel­ký pro­stor. Na zákla­dě poža­dav­ku na svět­lost pro­sto­ru, jsme do boků insta­lo­va­li vel­ké vit­rí­ny. Celý pro­stor je tak nád­her­ně vzduš­ný a fir­ma v něm zři­zu­je vel­kou zase­da­cí míst­nost včet­ně pro­jek­ční tech­ni­ky. Celá insta­la­ce trva­la půl dne.


Zpět na reference