KOMA RENT alt
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - terasa
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - recepce
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - vstup
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - čekací
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - vstupní chodba
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - kancelář obchodu
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - kancelář obchodu
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - schodiště
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - kancelář ředitele
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - chodba průhled
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - chodba
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - zasedací místnost
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - zasedací místnost
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - zasedací místnost
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - kancelář
Fashion Line Office KOMA RENT sídlo - chill zóna

16 fotografií

Nová administrativní budova KOMA RENT


KOMA RENT se dočkala nového designového sídla. Jedná se o prototyp nové výrobkové řady Fashion Line, typ OFFICE.

Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2021
Architekt / Studio:Adéla Bačová
Klient:KOMA RENT
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 20
Užitná plocha: 351 m2
Forma prodeje:Prodej

Nové síd­lo KOMA Rent vznik­lo z 20 modu­lů o cel­ko­vé plo­še 351 m². Stej­ně jako vývoj základ­ní­ho designo­vé­ho modu­lu řady Fashi­on Line i zde vzni­ka­la výsled­ná podo­ba domu ve spo­lu­prá­ci s desig­nér­kou Adélou Bačo­vou. Ve dvou pod­la­žích budo­vy s bez­ba­ri­é­ro­vým pří­stu­pem najde­me kan­ce­lá­ře včet­ně kon­fe­renč­ní a zase­da­cí míst­nos­ti a navíc i chill-out pro­stor pro odpo­či­nek. K rela­xa­ci slou­ží i men­ší tera­sa umís­tě­ná v hor­ním pat­ře, kam se dosta­ne­me po vnitř­ním scho­diš­ti o šíř­ce jed­no­ho modu­lu. V inte­ri­é­rech budo­vy pře­vlá­da­jí plo­chy industri­ál­ní­ho deko­ru beto­nu a kovu dopl­ně­né o obklad z masiv­ní­ho dře­va, kte­rý nao­pak dodá­vá pro­sto­rům hře­ji­vost a útul­nost. Pro­skle­né vnitř­ní příč­ky pod­po­ru­jí vzduš­nost inte­ri­é­ru. Dob­rým svě­tel­ným pod­mín­kám vnitř­ních pro­stor napo­má­ha­jí i vel­ká okna se sní­že­ným para­pe­tem. Vněj­ší vzhled nava­zu­je na Fashi­on Line RELAX typic­kým zaob­le­ním. Fasádu tvo­ří zvl­ně­ný děro­va­ný plech. Odkaz na industri­ál­ní archi­tek­tu­ru tak nalez­ne­me uvnitř i vně domu.Zpět na reference