KOMA RENT alt
IMG 4174
IMG 4196
IMG 4193
IMG 4191
IMG 4184
IMG 4177
IMG 4167
IMG 4164

7 fotografií

Dočasné kanceláře


Dočasné kanceláře pro ekonomické oddělení.

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Klient:Mubea, spol. s r.o.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Po dobu rekon­struk­ce bylo nut­né pře­mís­tit eko­no­mic­ké oddě­le­ní do pro­vi­zor­ních kan­ce­lá­ří. Vytvo­ři­li jsme záze­mí, kte­ré přes­ně odpo­ví­da­lo roz­vr­že­ní dle poža­dav­ků zákaz­ní­ka. Sou­čás­tí bylo vytvo­ře­ní pat­ra a osa­ze­ní kli­ma­ti­zač­ní­mi jed­not­ka­mi. Spo­leč­nost MUBEA, spol. s r.o. vyu­ží­va­la kan­ce­lá­ře 12 měsíců.


Zpět na reference