KOMA RENT alt
IMG 4483
IMG 4524
IMG 4567
IMG 4551
IMG 4550
IMG 4543
IMG 4530
IMG 4525
IMG 4522
IMG 4508

9 fotografií

Modulární administrativní zázemí


I dočasné kancelářské zázemí pro stavbyvedoucí a projektanty může vypadat k světu!

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2020
Klient:LOOS BUILDING s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 6
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Sesta­vu šes­ti modu­lů jsme doda­li sta­veb­ní fir­mě LOOS Buil­ding s.r.o., kte­rá v sou­čas­né době pro­vá­dí stav­bu domu pro seni­o­ry v Mla­dé Bolesla­vi. Modu­lár­ní záze­mí sestá­vá ze zase­da­cí míst­nos­ti, kan­ce­lá­ří a soci­ál­ní­ho zaří­ze­ní s kuchy­ní. Na celém pro­jek­tu je zají­ma­vý pře­de­vším inte­ri­ér, jenž byl navr­žen na míru a v návaz­nos­ti na funk­ci budo­vy pře­kva­pí jedi­neč­ným designem.


Zpět na reference