KOMA RENT alt
Eledvice-9
Eledvice-9
Eledvice-8
Eledvice-7
Eledvice-6
Eledvice-5
Eledvice-4
Eledvice-3
Eledvice-1
Eledvice-2

9 fotografií

Vedení stavby, ubytovny, šatny a bufet s restaurací; zázemí pro opravu elektrárny Ledvice


Kanceláře, ubytovny, šatny a zázemí, bufet a restaurace, vrátnice.

Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2009
Klient:ČEZ
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 520
Užitná plocha: 9750 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V roce 2008 zača­la KOMA rea­li­zo­vat kom­plex­ní záze­mí sta­ve­niš­tě v Led­vi­cích, kde se ČEZ pus­til do opra­vy tepel­né elek­trár­ny z důvo­dů stá­ří i sni­žo­vá­ní emi­sí. ČEZ v Led­vi­cích potře­bo­val vybu­do­vat modu­lár­ní záze­mí nejen pro děl­ní­ky, ale také pro vede­ní stav­by. Bylo nut­né vybu­do­vat uby­tov­nu, šat­ny, jídel­nu i restau­ra­ci. Vari­a­bi­li­ta, fle­xi­bi­li­ta a mobi­li­ta KOMA sys­té­mu tak umož­ni­la ve vel­mi krát­kém čase, napl­nit všech­ny zmí­ně­né potře­by. Vět­ši­na modu­lů byla opět osa­ze­na kli­ma­ti­zač­ní­mi jednotkami.


Zpět na reference