KOMA RENT alt

28 fotografií

MŠ Benešov, CZ


Patrová benešovská školka je složená ze 44 modulů výrobkové řady StandardLine a poskytuje prostory pro 112 dětí o rozloze 888 m2.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2012
Klient:Pradast
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 44
Užitná plocha: 888
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA postavi­la na kon­ci roku 2012 další mateřsk­ou školku — ten­tokrát v Benešově. I touto real­iza­cí jsme potvrdili sílící trend využívání mod­ulární výs­tav­by při akut­ním nedostatku škol­ských pros­tor. Těší nás, že trend, který v České repub­lice spusti­la právě KOMA, nachází stále větší uplatnění.

Patro­vá benešovská škol­ka je složená ze 44 mod­ulů výrobkové řady Stan­dard­Line a posky­tu­je pros­to­ry pro 112 dětí o rozloze 888 m². V budově se nachází 4 třídy, výde­j­na jídel, sociál­ní zázemí, šat­ny a zázemí pro zaměst­nance. Nechy­bí ani výtah pro jíd­lo. Před­mětem dodávky byla hrubá stav­ba pro fir­mu Pradast, která školku dokonči­la. KOMA dodala obvodové stěny, včet­ně hliníkových výplní otvorů v antracitové barvě. Fir­ma Pradast stavbu doplni­la příčka­mi, san­itárním vybavením včet­ně rozvodů vody, vnější fasá­dou Dekmetal.


Zpět na reference