KOMA RENT alt
Ms-stankov-1
Ms-stankov-1
Ms-stankov-2
Ms-stankov-3
Ms-stankov-4
Ms-stankov-5
Ms-stankov-6
Ms-stankov-7
Ms-stankov-8
Ms-stankov-9
Ms-stankov-10
Ms-stankov-11

11 fotografií

Přístavba školky ve Staňkově, CZ


Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2010
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Užitná plocha: 189 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Uni­kát­ní modu­lár­ní pří­stav­ba staň­kov­ské škol­ky vytrh­la trn z paty desít­kám rodi­čů­No­vá modu­lár­ní pří­stav­ba Mateř­ské ško­ly ve Staň­ko­vě je jedi­nou stav­bou své­ho dru­hu v Plzeň­ském kra­ji. Staň­kov­ští se ji roz­hod­li vybu­do­vat poté, co se uká­za­lo, že by tam­ní mate­řin­ka v letoš­ním ruce muse­la pro nedo­sta­tek mís­ta odmít­nout téměř tři desít­ky dětí.„Dvaadvacet odmít­nu­tých dětí bylo pří­mo ze Staň­ko­va a to už byl váž­ný pro­blém,“ uve­dl sta­ros­ta Ale­xan­dr Horák. Nená­pad­ná ple­cho­vá pří­stav­ba uvnitř ukrý­vá kro­mě pro­stor­né tří­dy, kte­rá záro­veň slou­ží jako lož­ni­ce, i soci­ál­ní zaří­ze­ní, šat­nu, kabi­net a kuchyň­ku. Z cel­ko­vé kapa­ci­ty 28 dětí dora­zi­lo prv­ní škol­ní den 27 před­ško­lá­ků, kte­ří v novo­tou voní­cí pří­stav­bě vytvo­ři­li tří­du ´Vrabčáčků´.Přístavba udě­la­la radost mno­ha staň­kov­ským rodi­čům a i ředi­tel­ka škol­ky Marie Něm­co­vá je se samot­nou stav­bou spokojema.„Je pro­stor­ná, výbor­ně zkon­stru­o­va­ná a je vyba­ve­ná moder­ní­mi prv­ky. Bude napros­to plno­hod­not­nou tří­dou, kte­rou bude­me ´Vrab­čáč­kům´ i závi­dět,“ řek­la ředi­tel­ka s tím, že stav­ba je izo­lo­va­ná a zatep­le­ná a také kon­t­ro­la z ´hygi­e­ny´ byla s pod­mín­ka­mi ve tří­dě spokojena.„Vůbec prv­ní modu­lár­ní škol­ku v repub­li­ce jsme si pro­hléd­li v Rych­no­vě u Jab­lon­ce, a ta naše je už zase o něco lep­ší model. Tope­ní jsme při­ved­li ze stá­va­jí­cí budo­vy, vyba­ve­ní jsme dopl­ni­li naším nabyt­kem a hrač­ka­mi a nakou­pi­li jsme nové sto­leč­ky, židle a postýl­ky,“ popsa­la Něm­co­vá s tím, že tří­da ješ­tě potře­bu­je tro­chu zútul­nit a do budouc­na by chtě­la napří­klad oddě­lit pro­sto­ry lož­ni­ce vari­a­bil­ním nábytkem.Přístavba škol­ky se sou­vi­se­jí­cí­mi pra­ce­mi při­šla měs­to Staň­kov na zhru­ba čty­ři mili­o­ny korun. Za modul bude pla­tit měsíč­ní nájem pade­sát tisíc korun po dobu pěti let, násled­ně dopla­tí sto pade­sát tisíc a stav­bu si ponechá.Stavba nové tří­dy pro­běh­la na posled­ní chví­li a neby­la jed­no­du­chá. Přes­to­že kon­struk­ce dora­zi­la se zpož­dě­ním až v pátek 20. srp­na, prv­ní­ho září si v ní již hrá­ly děti. Vybu­do­vá­ní tří­dy bylo oprav­du nároč­né. Bylo málo času a ani poča­sí nám nepřá­lo. Ale lidé z měst­ských tech­nic­kých slu­žeb, Veto­pu Staň­kov, fir­my Koma modu­lar i zaměst­nan­ci škol­ky odved­li skvě­lou prá­ci. Pra­cov­ní doba nee­xis­to­va­la, všich­ni tu zůstá­va­li tak dlou­ho, dokud neby­lo hoto­vo. To je oprav­du lid­ský pří­stup k věci a všem za to pat­ří ohrom­ný dík,“ pozna­me­na­la s vděč­nos­tí ředi­tel­ka­Au­tor: Sta­ni­slav Šebek, Domažlic­ký Deník


Zpět na reference