KOMA RENT alt

19 fotografií

Škola v Uhříněvsi, CZ


Patrová čtyřtřídní přístavba základní školy.

Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 640
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Důsled­ky baby­boomu se podle očekávání pře­sou­va­jí z mateřských škol do škol zák­lad­ních. Nedostatek tříd řešili zod­pověd­ní zas­tupitelé měst­ské části Prahy 22 — Uhříněvsi přís­tavbou 4 tříd pomocí mod­ulární výs­tav­by. Celá stav­ba byla real­i­zová­na o prázd­ninách tak, aby první škol­ní den mohli učitelé a městští zas­tupitelé přiví­tat nové školáky. Třídy jsou pros­torné, prosvětlené a splňu­jí všech­ny hygien­ické poža­davky včet­ně požadované vzdu­chové neprůzvučnos­ti mezi sousedící­mi tří­da­mi a požadovanou výšk­ou stropů, která je nut­ná pro ten­to typ škol­ských staveb. Třídám nechy­bí ani šat­ny pro děti, ani toale­ty včet­ně toalet pro vozíčkáře. Školu jsme vybu­dovali ve spoluprácí se staveb­ní fir­mou Pradast, která proved­la všech­ny dokončo­vací práce na námi vybu­dovanou hrubou stavbu. Celá mod­ulární budo­va je opatře­na zateplo­vacím sys­témem s omítk­ou tak, aby budo­va zapad­la do škol­ského kom­plexu, který byl vybu­dován v min­u­losti tradičním způ­sobem výs­tav­by. Budo­va je umístě­na v místech, kde chy­bě­ly pří­jez­dové ces­ty pro manip­u­lační tech­niku. Toto jsme ele­gant­ně vyřešili použitím mobil­ních vozovek, které byly po návozu mod­ulů a jeřábových prací rych­le demon­továny. Čtyřtříd­ní ško­la byla vybu­dová­na dle architek­ton­ick­ého návrhu z architek­ton­ické díl­ny Czech Devel­op a pro­jek­tové doku­men­tace, kter­ou zpra­co­v­al ate­lier AXON. Stále více pro­jek­tan­tů využívá nes­porných výhod mod­ulární výs­tav­by a jed­ině spoluprací s architek­ty a pro­jek­tan­ty mohou vznikat mod­ulární stav­by, které jsou estet­ické a zapada­jí do prostředí, kde jsou realizovány.


Zpět na reference