KOMA RENT alt
Koma uhrineves final 16
Koma uhrineves final 03
Koma uhrineves final 16
Koma uhrineves final 21
Koma uhrineves final 25
Koma uhrineves final 28
Koma uhrineves final 33
Koma uhrineves final 34
Koma uhrineves final 36
Koma uhrineves final 13
Koma uhrineves final 26
Koma uhrineves final 10
Koma uhrineves final 01
Koma uhrineves 10
Koma uhrineves 22
Koma uhrineves 33a
Koma uhrineves 38
Koma uhrineves final 37
Koma uhrineves final 48
Koma uhrineves final 52

19 fotografií

Grundschule in Uhříněves, Prag, CZ


Patrová čtyřtřídní přístavba základní školy.

Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 640 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Důsled­ky baby­bo­o­mu se pod­le oče­ká­vá­ní pře­sou­va­jí z mateř­ských škol do škol základ­ních. Nedo­sta­tek tříd řeši­li zod­po­věd­ní zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­hy 22 - Uhří­něv­si pří­stav­bou 4 tříd pomo­cí modu­lár­ní výstav­by. Celá stav­ba byla rea­li­zo­vá­na o prázd­ni­nách tak, aby prv­ní škol­ní den moh­li uči­te­lé a měst­ští zastu­pi­te­lé při­ví­tat nové ško­lá­ky. Tří­dy jsou pro­stor­né, pro­svět­le­né a spl­ňu­jí všech­ny hygi­e­nic­ké poža­dav­ky včet­ně poža­do­va­né vzdu­cho­vé neprů­zvuč­nos­ti mezi sou­se­dí­cí­mi tří­da­mi a poža­do­va­nou výš­kou stro­pů, kte­rá je nut­ná pro ten­to typ škol­ských sta­veb. Tří­dám nechy­bí ani šat­ny pro děti, ani toa­le­ty včet­ně toa­let pro vozíč­ká­ře. Ško­lu jsme vybu­do­va­li ve spo­lu­prá­cí se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce na námi vybu­do­va­nou hru­bou stav­bu. Celá modu­lár­ní budo­va je opat­ře­na zatep­lo­va­cím sys­té­mem s omít­kou tak, aby budo­va zapadla do škol­ské­ho kom­ple­xu, kte­rý byl vybu­do­ván v minu­los­ti tra­dič­ním způ­so­bem výstav­by. Budo­va je umís­tě­na v mís­tech, kde chy­bě­ly pří­jez­do­vé ces­ty pro mani­pu­lač­ní tech­ni­ku. Toto jsme ele­gant­ně vyře­ši­li pou­ži­tím mobil­ních vozo­vek, kte­ré byly po návo­zu modu­lů a jeřá­bo­vých pra­cí rych­le demon­to­vá­ny. Čtyřtříd­ní ško­la byla vybu­do­vá­na dle archi­tek­to­nic­ké­ho návr­hu z archi­tek­to­nic­ké díl­ny Czech Deve­lop a pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce, kte­rou zpra­co­val ate­lier AXON. Stá­le více pro­jek­tan­tů vyu­ží­vá nespor­ných výhod modu­lár­ní výstav­by a jedi­ně spo­lu­pra­cí s archi­tek­ty a pro­jek­tan­ty mohou vzni­kat modu­lár­ní stav­by, kte­ré jsou este­tic­ké a zapa­da­jí do pro­stře­dí, kde jsou realizovány.


Zpět na reference