KOMA RENT alt
  • ZL 2 20
  • Vyletni kino Smichov 2015

Skladový kontejner ZL 01 20´

Kategorie: Skladový

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner ve stan­dard­ním roz­mě­ru. Pod­la­ha je v tom­to pří­pa­dě buď oce­lo­vá nebo z dřevotřísky.


Kon­tej­ner, kte­rý vám poskyt­ne dosta­tek pro­sto­ru pro všech­ny vaše akti­vi­ty. Je nabí­zen ve stan­dard­ním roz­mě­ru s oce­lo­vou nebo dře­votřís­ko­vou podlahou.

Technická specifikace
Rozměry:
  • Výška: 2591
  • Světlá výška: 2376
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

NE

Dveře vnější:

ocelová dvoukřídlá vrata

Dveře vnitřní:

NE

Podlaha:

ocelová

Elektro:

NE

Stohovatelnost:3 ks