KOMA RENT alt
  • Fekalni tank
  • Fekalni tank pudorys

Fekální tank

Kategorie: Příslušenství

Jsou ide­ál­ním doplň­kem našich sani­tár­ních kon­tej­ne­rů tam, kde se nemů­že­te napo­jit na splaš­ko­vou kana­li­za­ci. Tan­ky nabí­zí­me o obje­mu 10 m3. Je mož­ná povr­cho­vá i pod­zem­ní montáž.


Jsou ide­ál­ním doplň­kem našich sani­tár­ních kon­tej­ne­rů všu­de tam, kde se nemů­že­te napo­jit na splaš­ko­vou kanalizaci.

Tan­ky nabí­zí­me o obje­mu 10 met­rů kubic­kých. Naše fekál­ní tan­ky lze pou­žít pro povr­cho­vou i pod­zem­ní mon­táž při dodr­že­ní pod­mí­nek urče­ných obchod­ním týmem KOMA RENT.

Fekál­ní tan­ky najdou uplat­ně­ní na spor­tov­ních i kul­tur­ních akcích, na stav­bách ale i u dočas­né­ho bydlení.

Technická specifikace
Rozměry:
  • Výška: 700
  • Světlá výška:
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058