KOMA RENT alt
C3 S 11

Sanitární kontejner C3S 11

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner s WC kabin­ka­mi, pisoá­ry a umyvadly.


Kon­tej­ner je vyba­ve­ný na oprav­du vel­ký pro­voz muž­ské popu­la­ce. Jeho výba­va čítá 5x WC, 4x pisoár a 4x umy­va­dlo se stu­de­nou vodou - toto řeše­ní zajiš­ťu­je níz­kou ener­ge­tic­kou nároč­nost i při vel­kém pro­vo­zu. Kon­tej­ne­ry lze kom­bi­no­vat se sep­ti­ky z naší nabíd­ky s výstu­pem 110 mm. Pří­vod vody zajiš­ťu­je stan­dard­ní 34″ vstup. Mode­ly C3S 11 jsou vám k dis­po­zi­ci v šíř­kách 24382990 mm a vyrá­bí se i v pro­ve­de­ní C3VS 11 - ten­to typ navíc dis­po­nu­je vari­a­bil­ní­mi stě­na­mi v před­ní čás­ti, což mu umož­ňu­je, aby mohl být uzpů­so­ben indi­vi­du­ál­ním náro­kům a mohl být tak pou­žit coby sou­část sestavy.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

NE

Podlaha:

vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 5 ks

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 3 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi

Sanitární vybavení:

5x WC, 4x pisoár, 4x umyvadlo, 2x ohřívač vody (10 l)

Stohovatelnost:2 ks