KOMA RENT alt
C3 S 10

Sanitární kontejner C3S 10

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o kom­bi­no­va­ný sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi, pisoá­ry a spr­cho­vý­mi kouty.


Ten­to sani­tár­ní kon­tej­ner nalez­ne uplat­ně­ní na men­ších až střed­ních stav­bách a kom­bi­nu­je něko­lik prv­ků: 2x WC, 2x pisoá­ry, 5x umy­va­dlo a 2x spr­cho­vý kout. Je také vyba­ven vlast­ním ohře­vem vody, kte­rý snad­no zajis­tí ide­ál­ní pra­cov­ní kom­fort, ať už pra­cu­je­te kde­ko­li. Dále je vhod­ný i pro men­ší spor­tov­ní a kul­tur­ní akce, na kte­rých nejsou potře­ba vel­ké jed­no­stran­ně zamě­ře­né kon­tej­ne­ry typu C3S 1112. Kon­tej­ne­ry lze kom­bi­no­vat se sep­ti­ky z naší nabíd­ky s výstu­pem 110 mm. Pří­vod vody zajiš­ťu­je stan­dard­ní 34″ vstup. Mode­ly C3S 10 jsou vám k dis­po­zi­ci v šíř­kách 24382990 mm a vyrá­bí se i v pro­ve­de­ní C3VS 10 - ten­to typ navíc dis­po­nu­je vari­a­bil­ní­mi stě­na­mi v před­ní čás­ti, což mu umož­ňu­je, aby mohl být uzpů­so­ben indi­vi­du­ál­ním náro­kům a mohl být tak pou­žit coby sou­část sestavy.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

NE

Podlaha:

vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 3 ks

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 5 ks vnitřní zásuvky (220 V), 2 ks topidlo AEG (1 kW), rozvaděč s jističi, 1x pevné připojení pro bojler (220 V)

Sanitární vybavení:

2x WC, 2x pisoár, 4x umyvadlo, 2x sprcha, 1x bojler (200 l)

Stohovatelnost:2 ks