KOMA RENT alt

Znalostní báze

Pronájem

Potřeb­né infor­ma­ce k pronáj­mu mod­ulárních staveb, jed­notlivých kon­te­jn­erů a přís­lušen­ství. Dbe­jte prosím zvýšené pozornos­ti k zásadám užívání pron­a­jí­maných kontejnerů.

Technické informace k pronájmu

Nejčastější dotazy k tech­nick­é­mu aspek­tu pronájmu.