KOMA RENT alt

Znalostní báze

Pronájem

Potřeb­né infor­ma­ce k pro­nájmu modu­lár­ních sta­veb, jed­not­li­vých kon­tej­ne­rů a pří­slu­šen­ství. Dbej­te pro­sím zvý­še­né pozor­nos­ti k zása­dám uží­vá­ní pro­na­jí­ma­ných kontejnerů.

Technické informace

Nej­čas­těj­ší dota­zy k tech­nic­ké­mu aspek­tu pro­nájmu či výstav­bě modu­lár­ních /kontejnerových/ objektů.