KOMA RENT alt

Pod­lo­že­ní kontejnerů


Kon­tej­ne­ry se umís­ťu­jí na zpev­ně­nou nebo zhut­ně­nou plo­chu na odvě­t­ra­né zákla­dy. Kon­tej­ne­ry musí být pod­lo­že­ny na 6 místech. 

Mini­mál­ní výš­ka pod­lo­že­ní je 10 cm. Roz­měr pod­kl. cca 3030 cm.

Neza­jis­tí-li vhod­ný pod­kla­do­vý mate­ri­ál nájem­ce, pod­kla­do­vé kost­ky budou dodá­ny pro­na­jí­ma­te­lem. Pro­ná­jem 1 pod­kla­do­vé kost­ky činí 25 Kč/měs. bez DPH a účtu­je se pod­le sku­teč­ně doda­né­ho množství.

  • Solo
  • Duo
  • Ctyrce