KOMA RENT alt

Tech­nic­ké informace

Nej­čas­těj­ší dota­zy k tech­nic­ké­mu aspek­tu pro­nájmu či výstav­bě modu­lár­ních /kontejnerových/ objektů.

Podložení kontejnerů

Kon­tej­ne­ry se umís­ťu­jí na zpev­ně­nou nebo zhut­ně­nou plo­chu na odvě­t­ra­né zákla­dy. Kon­tej­ne­ry musí být pod­lo­že­ny na 6 místech. 

Mini­mál­ní výš­ka pod­lo­že­ní je 10 cm. Roz­měr pod­kl. cca 3030 cm.

Neza­jis­tí-li vhod­ný pod­kla­do­vý mate­ri­ál nájem­ce, pod­kla­do­vé kost­ky budou dodá­ny pro­na­jí­ma­te­lem. Pro­ná­jem 1 pod­kla­do­vé kost­ky činí 25 Kč/měs. bez DPH a účtu­je se pod­le sku­teč­ně doda­né­ho množství.

Detail

Kabelový prostup / kabel-kanál

Pro­stup pro kabe­ly IT a jiné je v nověj­ších modu­lech řešen tzv. kabel-kaná­ly, ve star­ších typech modu­lů je pro­stup v čel­ní stra­ně modu­lu - pod oknem, ved­le přímotopu.

Detail