KOMA RENT alt

Zása­dy pou­ží­vá­ní sani­tár­ních kontejnerů


Pře­čte­te si základ­ní pra­vi­dla pou­ží­vá­ní sani­tár­ních kon­tej­ne­rů z pro­ná­jmo­vé­ho par­ku KOMA RENT.

Sani­tár­ní kon­tej­ne­ry slou­ží k hygi­e­nic­kým potře­bám uži­va­te­lů. Z toho­to důvo­du je nezbyt­né zacho­vá­vat základ­ní pra­vi­dla při jejich používání:

 • udr­žo­vat pořá­dek a čistotu
 • při­po­jo­vat kon­tej­ne­ry pou­ze schvá­le­ný­mi a pra­vi­del­ně revi­do­va­ný­mi pří­poj­ný­mi kabely
 • před uply­nu­tím plat­nos­ti elek­tro­re­viz­ní zprá­vy je nájem­ce povi­nen zajis­tit pro­dlou­že­ní její plat­nos­ti na vlast­ní náklady

je zakázáno:

 • coko­liv při­bí­jet na stě­ny, popř. lepit, psát a kres­lit způ­so­bem, kte­rý neu­mož­ňu­je uvést stě­ny do původ­ní­ho stavu
 • zasa­ho­vat jakým­ko­liv způ­so­bem do elektroinstalace
 • nasta­vo­vat tep­lo­tu u boj­le­rů na maxi­mál­ní hod­no­tu – nebez­pe­čí pře­hřá­tí a násled­né­ho poško­ze­ní top­né­ho tělesa
 • násil­ně uta­ho­vat vodo­vod­ní kohouty
 • čis­tit sani­tár­ní zaří­ze­ní agre­siv­ní­mi chemikáliemi
 • pře­vá­žet sani­tár­ní kon­tej­ner s nevy­puš­tě­ný­mi bojlery
 • vylé­vat jaké­ko­li nevhod­né mate­ri­á­ly do toa­let, výle­vek i umyvadel
 • sahat ve vlh­kém pro­stře­dí na elektrospotřebiče
 • umý­vat pod­la­hu způ­so­bem, kte­rý může způ­so­bit zate­če­ní vody pod podlahovinu
 • násil­ným způ­so­bem mani­pu­lo­vat s okny a roletou
 • zakrý­vat elek­tric­ká topidla
 • pole­po­vat vstup­ní dve­ře a ven­kov­ní opláš­tě­ní způ­so­bem, kte­rý neu­mož­ňu­je uve­de­ní do původ­ní­ho stavu
 • při­po­jo­vat jaká­ko­li elek­tric­ká zaří­ze­ní na ven­kov­ní zásuvky

Nájemce je zejména povinen:

v zim­ním obdo­bí udr­žo­vat tep­lo­tu v kon­tej­ne­ru nad bodem mra­zu, aby nedo­šlo k popras­ká­ní potru­bí a zařízení.

Nájem­ce je povi­nen před ukon­če­ním nájmu uvést celý kon­tej­ner do původ­ní­ho sta­vu, v opač­ném pří­pa­dě je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn toto uči­nit na nákla­dy nájemce.

KOMA RENT, s.r.o.

Za zastáv­kou 373
Pra­ha 10 – Dol­ní Měcho­lu­py
Tel./fax: 272 703 065
Mobil: 602 579 457