KOMA RENT alt

Zásady používání san­itárních kontejnerů


Přečtete si zák­lad­ní pravid­la používání san­itárních kon­te­jn­erů z pronáj­mového parku KOMA RENT.

San­itární kon­te­jn­ery slouží k hygien­ick­ým potře­bám uži­vatelů. Z toho­to důvo­du je nezbyt­né zachová­vat zák­lad­ní pravid­la při jejich používání:

 • udržo­vat pořádek a čistotu
 • připo­jo­vat kon­te­jn­ery pouze schválený­mi a pravidel­ně rev­i­dovaný­mi přípo­jný­mi kabely
 • před uplynutím plat­nos­ti elek­trore­vizní zprávy je nájem­ce povi­nen zajis­tit prod­loužení její plat­nos­ti na vlast­ní náklady

je zakázáno:

 • coko­liv přibí­jet na stěny, popř. lep­it, psát a kres­lit způ­sobem, který neu­možňu­je uvést stěny do původ­ního stavu
 • zasa­ho­vat jakýmko­liv způ­sobem do elektroinstalace
 • nas­tavo­vat teplo­tu u bojlerů na max­imál­ní hod­no­tu – nebezpečí pře­hřátí a násled­ného poškození top­ného tělesa
 • násil­ně uta­ho­vat vodovod­ní kohouty
 • čis­tit san­itární zařízení agre­sivní­mi chemikáliemi
 • převážet san­itární kon­te­jn­er s nevy­puštěný­mi bojlery
 • vylé­vat jakékoli nevhod­né mater­iá­ly do toalet, výlevek i umyvadel
 • sahat ve vlhkém prostředí na elektrospotřebiče
 • umý­vat pod­lahu způ­sobem, který může způ­so­bit zatečení vody pod podlahovinu
 • násil­ným způ­sobem manip­ulo­vat s okny a roletou
 • zakrý­vat elek­trická topidla
 • pole­po­vat vstup­ní dveře a venkovní opláštění způ­sobem, který neu­možňu­je uve­dení do původ­ního stavu
 • připo­jo­vat jakákoli elek­trická zařízení na venkovní zásuvky

Nájem­ce je zejmé­na povinen:

v zim­ním období udržo­vat teplo­tu v kon­te­jneru nad bodem mrazu, aby nedoš­lo k popraskání potrubí a zařízení.

Nájem­ce je povi­nen před ukončením náj­mu uvést celý kon­te­jn­er do původ­ního stavu, v opačném pří­padě je pron­a­jí­ma­tel oprávněn toto učinit na nák­la­dy nájemce.

KOMA RENT, s.r.o.

Za zastávk­ou 373
Pra­ha 10 – Dol­ní Měcholupy
Tel./fax: 272 703 065
Mobil: 602 579 457