KOMA RENT alt

Pro­ná­jem

Potřeb­né infor­ma­ce k pro­nájmu modu­lár­ních sta­veb, jed­not­li­vých kon­tej­ne­rů a pří­slu­šen­ství. Dbej­te pro­sím zvý­še­né pozor­nos­ti k zása­dám uží­vá­ní pro­na­jí­ma­ných kontejnerů.

Mimořádná doprava vlastními prostředky

V mimo­řád­ných pří­pa­dech a po písem­ném sou­hla­su pro­na­jí­ma­te­le může nájem­ce pro­vést dopra­vu PN na mís­to urče­ní a zpět vlast­ní­mi prostředky.

V tom­to případě:

a) nájem­ce zajis­tí vozi­dlo a jeřáb k vykládce/nakládce odpo­ví­da­jí­cí nos­nos­ti, při­čemž je povi­nen dbát usta­no­ve­ní bodů 4.1. až 4.8. Pokud by nájem­ce dopra­vu pro­vá­děl vozi­dlem bez HR a poža­do­val nakládku/vykládku u pro­na­jí­ma­te­le jeho tech­ni­kou, pak je nut­ná před­cho­zí písem­ná doho­da o ter­mí­nu a času pro­ve­de­ní. Nedo­dr­že­ní doho­dy může zma­řit pro­ve­de­ní nakládky/vykládky z důvo­du absen­ce tech­ni­ky na pra­co­viš­ti příp. může být nájem­ci vyúčto­vá­na čeka­cí doba dle ceníku

Detail