KOMA RENT alt

Výho­dy pronájmu


Jaké jsou výho­dy pro­nájmu objek­tu opro­ti jeho pořízení?

 1. Smlou­vy o nájmu uza­vřu rych­le­ji a snad­ně­ji než je zís­ká­ní úvě­ro­vých pro­střed­ků, záro­veň mám men­ší množ­ství dokladů
 2. Při uza­vře­ní smlou­vy o nájmu nepo­tře­bu­ji mít vyso­ký vstup­ní kapitál
 3. Měsíč­ní nájem­né mám pev­ně sta­no­ve­né a neměnné
 4. Pro­na­jí­ma­tel nese rizi­ko infla­ce za mne
 5. Před­mět pro­nájmu mi vydě­lá­vá na měsíč­ní nájemné
 6. Před­mět pro­nájmu mám pojiš­těn od pronajímatele
 7. Pro­na­jí­ma­tel udr­žu­je na své nákla­dy před­mět pronájmu
 8. v pro­vo­zu­schop­ném sta­vu, a já pro­vá­dím jen jeho běž­nou údržbu
 9. Pla­tím, jen když potře­bu­ji před­mět pronájmu
 10. Vybe­ru si kon­krét­ní řešení
 11. Mám k dis­po­zi­ci moder­ní řeše­ní a moder­ní technologie
 12. Mám bez­sta­rost­ně zajiš­tě­né zákon­né revize
 13. Vybe­ru si odpo­ví­da­jí­cí příslušenství
 14. Nepla­tím za pro­stor vlast­ních kon­tej­ne­rů a příslušenství
 15. Nedo­pra­vu­ji kon­tej­ne­ry na dlou­hé vzdálenosti
 16. Mám mož­nost širo­ké­ho výběru
 17. Nejsem lhos­tej­ný k ekologii
 18. Efek­tiv­ně vyu­ží­vám své finanč­ní prostředky
 19. Neza­tě­žu­ji fir­mu dlou­ho­do­bý­mi závazky
 20. Mám kon­krét­ní zadá­ní = dosta­nu kon­krét­ní řešení