KOMA RENT alt

Výhody pronáj­mu


Jaké jsou výhody pronáj­mu objek­tu opro­ti jeho pořízení?

 1. Smlou­vy o náj­mu uza­vřu rych­le­ji a snad­něji než je získání úvěrových prostřed­ků, zároveň mám menší množství dokladů
 2. Při uza­vření smlou­vy o náj­mu nepotře­bu­ji mít vysoký vstup­ní kapitál
 3. Měsíční nájem­né mám pevně stanovené a neměnné
 4. Pron­a­jí­ma­tel nese riziko inflace za mne
 5. Před­mět pronáj­mu mi vydělává na měsíční nájemné
 6. Před­mět pronáj­mu mám pojištěn od pronajímatele
 7. Pron­a­jí­ma­tel udržu­je na své nák­la­dy před­mět pronájmu
 8. v provozuschop­ném stavu, a já provádím jen jeho běž­nou údržbu
 9. Platím, jen když potře­bu­ji před­mět pronájmu
 10. Vyberu si konkrét­ní řešení
 11. Mám k dis­pozi­ci mod­erní řešení a mod­erní technologie
 12. Mám bezs­tarost­ně zajištěné zákon­né revize
 13. Vyberu si odpoví­da­jící příslušenství
 14. Neplatím za pros­tor vlast­ních kon­te­jn­erů a příslušenství
 15. Nedo­pravu­ji kon­te­jn­ery na dlouhé vzdálenosti
 16. Mám možnost širokého výběru
 17. Nejsem lhoste­jný k ekologii
 18. Efek­tivně využívám své finanční prostředky
 19. Neza­těžu­ji fir­mu dlouhodobý­mi závazky
 20. Mám konkrét­ní zadání = dostanu konkrét­ní řešení