KOMA RENT alt

O pronáj­mu


Od pop­távky k real­izaci pronáj­mu a zpět

Pop­táv­ka

 • Pop­tat nás můžete tele­fon­icky na čísle 272 705 898, e‑mailem na pronajem@​koma-​rent.​cz, přes náš pop­távkový for­mulář přímým výběrem na webu, nebo osob­ně na naší pobočce Kut­no­horská 426, Pra­ha – Dol­ní Měcholupy
 • Do pop­távky je nut­né zadat úda­je jak o kon­te­jnerech, které potře­bu­jete, tak o místě, kam se budou kon­te­jn­ery umísťo­vat. Na pří­pad­né další infor­ma­ce se Vás doptáme.

Nabíd­ka

 • Pop­távku zpracu­jeme, dle obsáhlosti poradíme s řešením, v pří­padě ses­tavy, vypracu­jeme půdo­rys­ní návrh vytvoříme pro Vás kom­plet­ní nabíd­ku. Nabíd­ku s Vámi pro­jdeme, pří­pad­ně upravíme a doladíme.

Objed­náv­ka

 • Společně s nabíd­k­ou obdržíte i for­mulář pro objed­nání, který stačí vyplnit, potvrdit pod­pisem a orazítko­vat. V pří­padě, že je požadová­na zálo­ha, je nut­no ji uhra­dit před závozem kontejnerů.

Smlou­va o pronájmu

 • Na zák­ladě objed­nání Vám bude doruče­na smlou­va na pronájem.

Závoz kon­te­jn­erů

 • Po objed­nání se s Vámi spo­jí náš logis­tik a dom­lu­ví ter­mín závozu kon­te­jn­erů, pří­pad­ně mon­táže. Před samot­ným závozem kon­te­jn­erů je nut­no připrav­it plochu na usazení kon­te­jneru – kon­te­jn­ery musí být pod­lože­ny na 6‑ti místech. Jako pod­klad lze použít trámky, betonové kostky, nebo jiný pevný mater­iál. Pokud nemáte k dis­pozi­ci, půjčíme Vám pod­kladové kostky (Proná­jem 1 pod­kladové kostky činí 25 Kč/​měs. bez DPH a účtu­je se podle skutečně dodaného množství)
 • Dopravu zajišťu­jeme převážně vlast­ním vozem s hydraulick­ou ruk­ou a kon­te­jn­ery na místě složíme, v pří­padě mon­táže, při­jede zároveň i náš mon­tážní tým a kon­te­jn­ery smontují.

Proná­jem a fakturace

 • Po závozu a insta­laci kon­te­jn­erů Vám budou vyúč­továny počáteční nák­la­dy (elek­trore­vize, manip­u­lace, dopra­va, příp. montáž).
 • Doba pronáj­mu, je sjed­ná­na již při objed­nání ale lze ji prod­loužit na zák­ladě písem­né žádosti.
 • Během pronáj­mu obdržíte každý měsíc fak­tu­ru za proná­jem kontejnerů

Ukončení pronáj­mu, vrá­cení kontejnerů

 • Ukončení pronáj­mu je nut­no nahlásit písem­ně na e‑mail pronájem@koma-rent.cz nejpozději 5 pra­cov­ních dnů před požadovaným ter­mínem, a to i tehdy, dochází-li k ukončení náj­mu k posled­ní­mu dni sjed­nané nájem­ní doby.
 • Na zák­ladě písem­né žádosti o odvoz, se s Vámi spo­jí náš logis­tik a dom­lu­ví ter­mín odvozu kontejnerů
 • Po ukončení pronáj­mu obdržíte fak­tu­ru s nák­la­dy spo­jené s ukončením pronáj­mu (manip­u­lace, dopra­va, úklid, příp. demontáž)