KOMA RENT alt

O pro­nájmu


Od poptáv­ky k rea­li­za­ci pro­nájmu a zpět

Poptávka

 • Poptat nás může­te tele­fo­nic­ky na čís­le 272 705 898, e-mai­lem na pronajem@koma-rent.cz, přes náš poptáv­ko­vý for­mu­lář přímým výbě­rem na webu, nebo osob­ně na naší poboč­ce Kut­no­hor­ská 426, Pra­ha – Dol­ní Měcholupy
 • Do poptáv­ky je nut­né zadat úda­je jak o kon­tej­ne­rech, kte­ré potře­bu­je­te, tak o mís­tě, kam se budou kon­tej­ne­ry umís­ťo­vat. Na pří­pad­né dal­ší infor­ma­ce se Vás doptáme.

Nabídka

 • Poptáv­ku zpra­cu­je­me, dle obsáh­los­ti pora­dí­me s řeše­ním, v pří­pa­dě sesta­vy, vypra­cu­je­me půdo­rys­ní návrh vytvo­ří­me pro Vás kom­plet­ní nabíd­ku. Nabíd­ku s Vámi pro­jde­me, pří­pad­ně upra­ví­me a doladíme.

Objednávka

 • Spo­leč­ně s nabíd­kou obdr­ží­te i for­mu­lář pro objed­ná­ní, kte­rý sta­čí vypl­nit, potvr­dit pod­pi­sem a ora­zít­ko­vat. V pří­pa­dě, že je poža­do­vá­na zálo­ha, je nut­no ji uhra­dit před závo­zem kontejnerů.

Smlouva o pronájmu

 • Na zákla­dě objed­ná­ní Vám bude doru­če­na smlou­va na pronájem.

Závoz kontejnerů

 • Po objed­ná­ní se s Vámi spo­jí náš logis­tik a domlu­ví ter­mín závo­zu kon­tej­ne­rů, pří­pad­ně mon­tá­že. Před samot­ným závo­zem kon­tej­ne­rů je nut­no při­pra­vit plo­chu na usa­ze­ní kon­tej­ne­ru – kon­tej­ne­ry musí být pod­lo­že­ny na 6-ti mís­tech. Jako pod­klad lze pou­žít trám­ky, beto­no­vé kost­ky, nebo jiný pev­ný mate­ri­ál. Pokud nemá­te k dis­po­zi­ci, půj­čí­me Vám pod­kla­do­vé kost­ky (Pro­ná­jem 1 pod­kla­do­vé kost­ky činí 25 Kč/měs. bez DPH a účtu­je se pod­le sku­teč­ně doda­né­ho množství)
 • Dopra­vu zajiš­ťu­je­me pře­váž­ně vlast­ním vozem s hyd­rau­lic­kou rukou a kon­tej­ne­ry na mís­tě slo­ží­me, v pří­pa­dě mon­tá­že, při­je­de záro­veň i náš mon­táž­ní tým a kon­tej­ne­ry smontují.

Pronájem a fakturace

 • Po závo­zu a insta­la­ci kon­tej­ne­rů Vám budou vyúčto­vá­ny počá­teč­ní nákla­dy (elek­tro­re­vi­ze, mani­pu­la­ce, dopra­va, příp. montáž).
 • Doba pro­nájmu, je sjed­ná­na již při objed­ná­ní ale lze ji pro­dlou­žit na zákla­dě písem­né žádosti.
 • Během pro­nájmu obdr­ží­te kaž­dý měsíc fak­tu­ru za pro­ná­jem kontejnerů

Ukončení pronájmu, vrácení kontejnerů

 • Ukon­če­ní pro­nájmu je nut­no nahlá­sit písem­ně na e-mail pronájem@koma-rent.cz, nebo pomo­cí foru­lá­ře na našem webu https://www.koma-rent.cz/zados… nej­poz­dě­ji 5 pra­cov­ních dnů před poža­do­va­ným ter­mí­nem, a to i teh­dy, dochá­zí-li k ukon­če­ní nájmu k posled­ní­mu dni sjed­na­né nájem­ní doby.
 • Na zákla­dě písem­né žádosti o odvoz, se s Vámi spo­jí náš logis­tik a domlu­ví ter­mín odvo­zu kontejnerů
 • Po ukon­če­ní pro­nájmu obdr­ží­te fak­tu­ru s nákla­dy spo­je­né s ukon­če­ním pro­nájmu (mani­pu­la­ce, dopra­va, úklid, příp. demontáž)