KOMA RENT alt

Vše­o­bec­né pod­mín­ky pro pro­ná­jem kon­tej­ne­rů, pří­slu­šen­ství a vybavení


Pře­čtě­te si naše pod­mín­ky pro­nájmu – VPP upra­vu­jí prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran

KOMA RENT s.r.o.
Za zastáv­kou 373
111 01 Pra­ha 10 – Dol­ní Měcholupy

IČ: 27087514
DIČ: CZ27087514

www.koma-rent.cz
email: pronajem@koma-rent.cz

vydá­vá tím­to dle usta­no­ve­ní § 1751 a násl. záko­na č. 892012 Sb., občan­ský záko­ník, v plat­ném zně­ní (dále jen občan­ský záko­ník“), tyto

Vše­o­bec­né pod­mín­ky pro pro­ná­jem kon­tej­ne­rů, pří­slu­šen­ství a vybavení

1. Před­mět Vše­o­bec­ných pod­mí­nek pro pro­ná­jem (dále VPP)

1.1. VPP upra­vu­jí prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran, tj. KOMA RENT s.r.o. (dále jen pro­na­jí­ma­tel) a zákaz­ní­ka (dále jen nájemce).

1.2. Před­mě­tem nájmu (dále jen PN) jsou obyt­né, sani­tár­ní a skla­do­vé kon­tej­ne­ry, pří­slu­šen­ství a vyba­ve­ní kon­tej­ne­rů, plo­to­vé sys­témy apod.

1.3. Jsou-li odsou­hla­se­nou (potvr­ze­nou) objed­náv­kou popř. smlou­vou o nájmu sta­no­ve­ny pod­mín­ky nájmu odliš­ně od VPP, pak mají před VPP přednost.

2. Prá­va a povin­nos­ti pronajímatele

2.1. PN je pře­dán nájem­ci na zákla­dě odsou­hla­se­né (potvr­ze­né) objed­náv­ky, popř. smlou­vy o nájmu a pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu. Objed­náv­ka musí obsa­ho­vat druh PN, dohod­nu­tý způ­sob jeho vyu­ži­tí, počet kusů, dél­ku pro­nájmu, cenu, ter­mín zahá­je­ní a ukon­če­ní pro­nájmu, mís­to dodání/určení, fak­tu­rač­ní adre­su, je-li roz­díl­ná od síd­la nájem­ce, opráv­ně­nou a kon­takt­ní oso­bu pro jed­ná­ní o objed­náv­ce a opráv­ně­nou a kon­takt­ní oso­bu pro pře­dá­ní PN a pod­pis pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu na mís­tě urče­ní vč. závaz­ných emai­lo­vých a tele­fon­ních spo­je­ní. Při­pouš­tí se jen písem­ná for­ma těch­to dokumentů.

2.2. PN je nájem­ci pře­dán čis­tý a ve sta­vu způ­so­bi­lém k uží­vá­ní. PN vyba­ve­né roz­vo­dem elektři­ny mají před pře­dá­ním do nájmu plat­nou elek­tro-revi­zi zpra­co­va­nou pro­na­jí­ma­te­lem pro jed­not­li­vé PN. Jsou-li však 3 a více PN s roz­vo­dem elektři­ny pro­po­je­ny v jeden funkč­ní celek, má se za to, že vznik­la sesta­va PN. V tako­vém pří­pa­dě je nájem­ce povi­nen na vlast­ní nákla­dy před začát­kem uží­vá­ní zajis­tit elek­tro-revi­zi sesta­vy PN jako cel­ku a to i v pří­pa­dě, že sesta­vu tvo­ří pro­na­ja­té PN spo­leč­ně s vlast­ní­mi, jejichž cel­ko­vý počet je 3 a více. Kopii reviz­ní zprá­vy násled­ně bez zby­teč­né­ho odkla­du pře­dá pro­na­jí­ma­te­li, nej­poz­dě­ji však do 7 pra­cov­ních dní. Pokud tak neu­či­ní, zajis­tí elek­tro-revi­zi sesta­vy PN pro­na­jí­ma­tel na nákla­dy nájem­ce. Elek­tro-revi­ze sesta­vy PN se vždy pro­vá­dí až na mís­tě urče­ní. Pro­na­jí­ma­tel na žádost nájem­ce může elek­tro-revi­zi sesta­vy PN na jeho nákla­dy zajis­tit i opakovaně.

2.3. Pře­vze­tí PN potvr­zu­je nájem­ce pod­pi­sem pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu. V pří­pa­dě, že se vyskyt­nou při pře­dá­ní vady PN, jsou zazna­me­ná­ny do pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu. Jed­ná-li se o vady brá­ní­cí uží­vá­ní PN, odstra­ní je pro­na­jí­ma­tel do 3 pra­cov­ních dnů od pod­pi­su pře­dá­va­cí­ho protokolu.

2.4. Pro­na­jí­ma­tel má prá­vo kon­t­ro­lo­vat stav a umís­tě­ní PN. Nájem­ce umož­ní pod před­cho­zí doho­dě pro­na­jí­ma­te­li nebo jeho zástup­ci vstup do mís­ta nájmu za úče­lem kontroly.

2.5. Vyskyt­nou-li se u PN během nájmu záva­dy nezpů­so­be­né nájem­cem, příp. oso­ba­mi, kte­rým nájem­ce umož­nil do PN pří­stup nebo kte­rým umož­nil s PN naklá­dat, odstra­ní je pro­na­jí­ma­tel na vlast­ní nákla­dy do 5 pra­cov­ních dnů od nahlá­še­ní záva­dy, příp. dle dohody.

2.6. Pro­na­jí­ma­tel může před zahá­je­ním nájmu poža­do­vat od nájem­ce slo­že­ní vrat­né kau­ce. Kau­ce se nájem­ci vra­cí po ukon­če­ní nájmu nejdéle však do 15 dnů od úhra­dy všech splat­ných pohle­dá­vek, příp. může být po ukon­če­ní nájmu pro­ve­den zápo­čet kau­ce pro­ti aktu­ál­ně splat­né pohle­dáv­ce. Kau­ce je úro­če­na jed­not­nou část­kou 100 Kč za dobu ulo­že­ní kau­ce na účtech pronajímatele.

2.7. Pro­na­jí­ma­tel může poža­do­vat od nájem­ce úhra­du zálo­ho­vé fak­tu­ry na posky­to­va­né služby.

2.8. Dopra­vu PN na mís­to urče­ní a zpět zajiš­ťu­je pro­na­jí­ma­tel vlast­ní­mi pro­střed­ky nebo smluv­ní­mi doprav­ci. Pro­na­jí­ma­tel posky­tu­je nájem­ci i dal­ší služ­by sou­vi­se­jí­cí s nájmem PN a to zejmé­na montáž/demontáž PN, doda­teč­né úpra­vy PN, mani­pu­la­ce s PN. Na žádost nájem­ce může pro­na­jí­ma­tel nájem­ci rov­něž poskyt­nout služ­bu spo­čí­va­jí­cí s při­po­je­ním PN na inže­nýr­ské sítě příp. i dal­ší služby.

2.9. V mimo­řád­ných pří­pa­dech a po písem­ném sou­hla­su pro­na­jí­ma­te­le může nájem­ce pro­vést dopra­vu PN na mís­to urče­ní a zpět vlast­ní­mi prostředky.

V tom­to případě:

a) nájem­ce zajis­tí vozi­dlo a jeřáb k vykládce/nakládce odpo­ví­da­jí­cí nos­nos­ti, při­čemž je povi­nen dbát usta­no­ve­ní bodů 4.1. až 4.8. Pokud by nájem­ce dopra­vu pro­vá­děl vozi­dlem bez HR a poža­do­val nakládku/vykládku u pro­na­jí­ma­te­le jeho tech­ni­kou, pak je nut­ná před­cho­zí písem­ná doho­da o ter­mí­nu a času pro­ve­de­ní. Nedo­dr­že­ní doho­dy může zma­řit pro­ve­de­ní nakládky/vykládky z důvo­du absen­ce tech­ni­ky na pra­co­viš­ti příp. může být nájem­ci vyúčto­vá­na čeka­cí doba 650,- Kč bez DPH za kaž­dých zapo­ča­tých 30 min. 

b) doprav­ce odpo­ví­dá za pojiš­tě­ní PN během pře­pra­vy a vykládky/nakládky a za pří­pad­né ško­dy na majet­ku pro­na­jí­ma­te­le nebo tře­tích osob

2.10. Pokud při ukon­če­ní pro­nájmu nájem­ce neu­mož­ní pro­na­jí­ma­te­li odvoz PN z mís­ta urče­ní ve sjed­na­ném ter­mí­nu a nedo­hod­ne-li se s pro­na­jí­ma­te­lem na náhrad­ním ter­mí­nu, je povi­nen dopra­vit PN pro­na­jí­ma­te­li bez zby­teč­né­ho odkla­du vlast­ní­mi pro­střed­ky s dodr­že­ním usta­no­ve­ní bodu 2.8.

3. Prá­va a povin­nos­ti nájemce

3.1. Nájem­ce zajiš­ťu­je na vlast­ní nákla­dy sta­veb­ní při­pra­ve­nost pro umís­tě­ní PN dle čl. 4 a odpo­ví­dá za dodr­že­ní pří­sluš­ných sta­veb­ních předpisů.

3.2. Kon­krét­ní pod­mín­ky pro pří­pra­vu mís­ta urče­ní kon­zul­tu­je nájem­ce s pronajímatelem.

3.3. Při předání/převzetí PN v mís­tě nájmu zajis­tí nájem­ce na daném mís­tě pří­tom­nost oso­by opráv­ně­né k pře­vze­tí PN a pod­pi­su pře­dá­va­cí­ho protokolu.

3.4. Nájem­ce vyu­ží­vá PN pou­ze v dohod­nu­tém mís­tě, dohod­nu­tým způ­so­bem a v roz­sa­hu daném cha­rak­te­rem PN. Pře­mís­tě­ní PN je mož­né pou­ze s před­cho­zím písem­ným sou­hla­sem pronajímatele.

3.5. Nájem­ce není opráv­něn bez před­cho­zí­ho písem­né­ho sou­hla­su pro­na­jí­mat PN tře­tí osobě.

3.6. Nájem­ce není opráv­něn umož­nit vznik práv tře­tích osob k PN a záro­veň je povi­nen o uplat­ně­ní práv tře­tích osob k PN nepro­dle­ně infor­mo­vat pronajímatele.

3.7. Nájem­ce chrá­ní PN před odci­ze­ním a poško­ze­ním. Dojde-li k odci­ze­ní nebo poško­ze­ní PN nezná­mým pacha­te­lem, nájem­ce bez­od­klad­ně ozná­mí tuto sku­teč­nost Poli­cii ČR a písem­ně infor­mu­je pro­na­jí­ma­te­le. Pro­to­kol Poli­cie ČR násled­ně nájem­ce pře­dá pronajímateli.

3.8. Nájem­ce po dobu nájmu pro­vá­dí na vlast­ní nákla­dy běž­nou údrž­bu PN (čiš­tě­ní deš­ťo­vých svo­dů, výmě­na záři­vek, výmě­na těs­ně­ní vodo­vod. bate­rií, pro­té­ká­ní WC apod.) a udr­žu­je PN v řád­ném tech­nic­kém stavu.

3.9. Je-li v nájmu PN s roz­vo­dem elektři­ny a nájem trvá déle než 6 měsí­ců, zajiš­ťu­je nájem­ce před uply­nu­tím této doby na vlast­ní nákla­dy elek­tro-revi­zi PN a to i opa­ko­va­ně. Totéž pla­tí i pro sesta­vu PN dle bodu 2.2.

3.10. Je-li v nájmu fekál­ní tank, zajis­tí nájem­ce před odvo­zem jeho vyprázd­nění. Trvá-li nájem fekál­ní­ho tan­ku v zim­ním obdo­bí, zajis­tí nájem­ce jeho nepro­mrz­nu­tí vč. nepro­mrz­nu­tí pří­vod­ní­ho potrubí.

3.11. Je-li v nájmu sani­tár­ní kon­tej­ner, zajis­tí nájem­ce před jeho odvo­zem vypuš­tě­ní vody ze všech nádob (boj­le­ry, zácho­do­vé nádob­ky). Trvá-li nájem sani­tár­ní­ho kon­tej­ne­ru v zim­ním obdo­bí, zajis­tí nájem­ce v kon­tej­ne­ru trva­le tep­lo­tu nad bodem mrazu.

3.12. Nájem­ce není opráv­něn pro­vá­dět na PN žád­né tech­nic­ké úpra­vy nebo jiné zása­hy bez písem­né­ho sou­hla­su pro­na­jí­ma­te­le. To se týká i pole­pů, doda­teč­ných zám­ků, pře­krý­vá­ní nebo odstra­ně­ní loga pro­na­jí­ma­te­le apod.

3.13. Nájem­ce bez­od­klad­ně ozná­mí pro­na­jí­ma­te­li všech­ny změ­ny týka­jí­cí se jeho iden­ti­fi­kač­ních úda­jů, ke kte­rým dojde v prů­bě­hu nájmu. Nájem­ce zajis­tí, aby jím zada­né kon­takt­ní úda­je vč. e-mai­lo­vé­ho spo­je­ní byly po dobu nájmu aktuální.

4. Sta­veb­ní při­pra­ve­nost pro umís­tě­ní kontejneru/rů a pro­voz­ní pod­mín­ky kontejneru/rů

4.1. Kon­struk­ce kon­tej­ne­rů umož­ňu­je umís­tě­ní kon­tej­ne­rů na zpev­ně­nou nebo zhut­ně­nou rov­nou plochu.

4.2. Kon­tej­ne­ry se umís­ťu­jí na odvě­t­ra­né zákla­dy. Odvě­t­ra­ný­mi zákla­dy se rozu­mí např.

a) beto­no­vé panely/pryžové kost­ky ulo­že­né na pev­ném podloží

b) beto­no­vé pasy pod­le dis­po­zic od pronajímatele

4.3. Kaž­dý kon­tej­ner musí být pod­lo­žen v šes­ti bodech. Kon­tej­ne­ry musí být umís­tě­ny vodorovně.

4.4. Prů­měr­ná hmot­nost kon­tej­ne­ru činí cca 3 000 kg. S ohle­dem na tuto hmot­nost je nut­né pro umís­tě­ní volit vhod­ný jeřáb. Za jeřáb je pova­žo­vá­na i hyd­rau­lic­ká ruka umís­tě­ná na vozi­dle, má-li pří­sluš­nou nos­nost. Mani­pu­la­ce jinou tech­ni­kou než jeřá­bem není povolena.

4.5. Roz­mě­ry kon­tej­ne­rů jsou uve­de­ny na inter­ne­to­vých strán­kách pronajímatele.

4.6. Mís­to urče­ní musí být pří­stup­né po komu­ni­ka­ci vhod­né pro vozi­dlo s hmot­nos­tí
nad 18 000 kg, s prů­jezd­nou šíř­kou min. 3100 mm a s prů­jezd­nou výš­kou min. 4200 mm. Mani­pu­lač­ní plo­cha v mís­tě nakládky/vykládky musí mít min. šíř­ku 6800 mm a min. výš­ku 7900 mm.

4.7. Při­po­je­ní kon­tej­ne­ru na inže­nýr­ské sítě pro­vá­dí nájem­ce na své nákla­dy dle typu kon­tej­ne­ru. Při­po­je­ní musí pro­vá­dět odbor­ně způ­so­bi­lá oso­ba. Neod­bor­né při­po­je­ní může mít za násle­dek nefunkč­nost vnitř­ní­ho vyba­ve­ní kontejneru/rů, poško­ze­ní kontejneru/rů, zaho­ře­ní apod.

4.8. Má-li být PN umís­těn v nestan­dard­ním pro­stře­dí (nebez­pe­čí výbuchu, povod­ně, sesu­vu půdy atd.) nebo mají-li být kon­tej­ne­ry umís­tě­ny na sebe (do pat­ra), je nájem­ce povi­nen vždy tuto situ­a­ci pře­dem kon­zul­to­vat s pronajímatelem.

4.9. Pro­voz­ní pod­mín­ky kon­tej­ne­rů jsou uve­de­ny na inter­ne­to­vých strán­kách pro­na­jí­ma­te­le, příp. jsou vyvě­še­ny v kaž­dém pro­na­jí­ma­ném kon­tej­ne­ru. Po dobu nájmu je nezbyt­né se jimi řídit.

5. Pojiš­tě­ní před­mě­tu nájmu a odpo­věd­nost za ško­dy na před­mě­tu nájmu

5.1. PN je pro­na­jí­ma­te­lem pojiš­tě­ný. Pojiš­tě­ní se vzta­hu­je na ško­dy způ­so­be­né nezná­mým pacha­te­lem nebo živel­nou udá­los­tí bez zavi­ně­ní nájem­ce. Pojiš­tě­ní se nevzta­hu­je na ško­dy zavi­ně­né nájem­cem nebo oso­ba­mi, kte­rým nájem­ce PN zpřístup­nil či jim umož­nil s PN naklá­dat. Pojiš­tě­ní se dále nevzta­hu­je na ško­dy vznik­lé na věcech nájem­ce nebo na věcech nájem­cem vnesených.

5.2. Způ­so­bil-li ško­du na PN nezná­mý pacha­tel a nahlá­sil-li nájem­ce vznik škod­ní udá­lost Poli­cii ČR, je spo­lu­účast nájem­ce na ško­dě sta­no­ve­na ve výši 20.000 Kč za kaž­dý jed­not­li­vý pří­pad, neby­la-li sku­teč­ná cel­ko­vá ško­da niž­ší. Byla-li sku­teč­ná cel­ko­vá ško­da niž­ší než 20.000 Kč, je spo­lu­účast nájem­ce na ško­dě rov­na sku­teč­ně vznik­lé ško­dě. Spo­lu­účast nájem­ce na ško­dě vznik­lé v důsled­ku živel­né udá­los­ti se sta­no­ví shodně.

5.3. Způ­so­bil-li ško­du na PN nezná­mý pacha­tel a nena­hlá­sil-li nájem­ce vznik škod­ní udá­los­ti Poli­cii ČR, odpo­ví­dá nájem­ce za ško­du v plné výši.

5.4. Ško­dy způ­so­be­né na PN nájem­cem nebo oso­ba­mi, kte­rým nájem­ce PN zpřístup­nil či jim umož­nil s PN naklá­dat, je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn na nájem­ci vymá­hat v plné výši. Ško­dou se rozu­mí také ztrá­ta klí­čů, byly-li k PN předány.

5.5. Při poško­ze­ní PN lze postu­po­vat i tak, že vzniklou ško­du na PN nájem­ce po písem­né doho­dě s pro­na­jí­ma­te­lem odstra­ní na vlast­ní nákla­dy nej­poz­dě­ji ke dni ukon­če­ní nájmu a pře­dá pro­na­jí­ma­te­li PN ve sta­vu, v jakém ho pře­vzal. V tako­vém pří­pa­dě se sta­no­ve­ná spo­lu­účast nájem­ce na ško­dě neuplatní.

6. Doba nájmu a jeho ukončení

6.1. Nájem kon­čí vrá­ce­ním PN pronajímateli.

6.2. Sjed­na­nou nájem­ní dobu lze pro­dlou­žit písem­nou doho­dou nájem­ce a pro­na­jí­ma­te­le příp. potvr­ze­ním žádosti nájem­ce o pro­dlou­že­ní nájmu.

6.3. Nájem lze ukon­čit na žádost nájem­ce i před uply­nu­tím sjed­na­né doby nájmu, přičemž:

a) mini­mál­ní doba nájmu je 1 měsíc (viz bod 7.2.)

b) byla-li sjed­ná­na doba nájmu jako mini­mál­ní, nájem­ce je povi­nen uhra­dit nájem za celou sjed­na­nou dobu nájmu (viz bod 9.1.)

6.4. Ukon­če­ní nájmu je nájem­ce vždy povi­nen ozná­mit pro­na­jí­ma­te­li písem­ně nej­poz­dě­ji 5 pra­cov­ních dnů před poža­do­va­ným ter­mí­nem a to i teh­dy, dochá­zí-li k ukon­če­ní nájmu k posled­ní­mu dni sjed­na­né nájem­ní doby. Pro­na­jí­ma­tel ter­mín potvr­dí nebo s nájem­cem dohod­ne ter­mín jiný s při­hléd­nu­tím ke svým pro­voz­ním možnostem.

6.5. Ozná­mí-li nájem­ce ukon­če­ní nájmu do 15. dne v běž­ném měsí­ci, kon­čí nájem ke dni odvozu/vrácení PN.

6.6. Ozná­mí-li nájem­ce ukon­če­ní nájmu po 15. dni v běž­ném měsí­ci, kon­čí nájem ke dni odvozu/vrácení PN, avšak s výhra­dou uve­de­nou v bodě 7.5.

6.7. Nájem­ce je povi­nen vrá­tit PN ve sta­vu běž­né­ho opo­tře­be­ní, čis­tý a vykli­ze­ný (bez před­mě­tů vne­se­ných nájemcem).

6.8. Ukon­če­ní nájmu a pře­vze­tí PN stvr­zu­je pro­na­jí­ma­tel pod­pi­sem pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu. V pří­pa­dě, že jsou při pře­dá­ní zjiš­tě­ny záva­dy a ško­dy na PN, jsou zazna­me­ná­ny do pře­dá­va­cí­ho pro­to­ko­lu. V pří­pa­dě, že nájem­ce odmít­ne pře­dá­va­cí pro­to­kol pode­psat nebo se k pře­dá­ní PN nedo­sta­ví, pla­tí pře­dá­va­cí pro­to­kol vysta­ve­ný pro­na­jí­ma­te­lem a k poz­děj­ší­mu vyjá­d­ře­ní nájem­ce se nepřihlíží.

6.9. V pří­pa­dě, že po vrá­ce­ní PN pro­na­jí­ma­tel zjis­tí skry­té záva­dy nebo poško­ze­ní PN vznik­lé v prů­bě­hu nájmu, zdo­ku­men­tu­je je (foto­gra­fie, popis) a do 5 pra­cov­ních dnů po pře­vze­tí PN doru­čí nájemci.

6.10. Pokud nájem­ce PN nevrá­tí v ter­mí­nu ukon­če­ní nájmu, je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn mu PN ode­brat, popř. činit tako­vá opat­ře­ní, kte­rá pove­dou ke vrá­ce­ní PN.

6.11. Pokud nájem­ce pone­chá v PN v ter­mí­nu odvo­zu osob­ní či jiné věci nebo zaří­ze­ní, pře­vez­me je pro­na­jí­ma­tel do úscho­vy a vyro­zu­mí nájem­ce o jejich usklad­ně­ní. Nájem­ce je povi­nen vyzved­nout u pro­na­jí­ma­te­le uscho­va­né věci nej­poz­dě­ji do 30 dnů. Za kaž­dý den úscho­vy je povi­nen uhra­dit část­ku Kč 70,- bez DPH. Pokud do 30 dnů nájem­ce uscho­va­né věci nepře­vez­me, budou na nákla­dy nájem­ce zlik­vi­do­vá­ny. Pro­na­jí­ma­tel nene­se odpo­věd­nost za ztrá­tu či poško­ze­ní těch­to věcí, neboť jejich pone­chá­ním v PN nájem­ce poru­šil usta­no­ve­ní bodu 6.7.

6.12. Pro­na­jí­ma­tel je opráv­něn ukon­čit nájem v pří­pa­dě, že je nájem­ce v pro­dle­ní s plat­bou nájem­né­ho příp. dal­ších slu­žeb více jak 15 dnů. Ukon­če­ní nájmu z důvo­du nepla­ce­ní pro­na­jí­ma­tel nájem­ci písem­ně ozná­mí nejmé­ně 7 dnů před ter­mí­nem, k němuž roz­ho­dl o ukon­če­ní nájmu. Nájem­ce je povi­nen PN pro­na­jí­ma­te­li ke dni ukon­če­ní nájmu vrá­tit. Pokud dojde k úhra­dě dluž­ných čás­tek do dne ukon­če­ní nájmu, může pro­na­jí­ma­tel ukon­če­ní nájmu zrušit.

6.13. Písem­né zru­še­ní sjed­na­né­ho nájmu nájem­cem před začát­kem nájmu je mož­né nej­poz­dě­ji 2 pra­cov­ní dny před ter­mí­nem zahá­je­ní pro­nájmu (závo­zu).

7. Nájem­né a nákla­dy spo­je­né s nájmem PN

7.1. Nájem­né je sta­no­ve­no v odsou­hla­se­né (potvr­ze­né) objed­náv­ce popř. smlou­vě o nájmu.

7.2. Mini­mál­ní doba nájmu je 1 měsíc. Při sjed­na­né krat­ší době nájmu nebo při před­čas­ném ukon­če­ní nájmu, kdy nájem netr­vá celý měsíc, je nájem­ci účto­vá­no měsíč­ní nájem­né, nedo­hod­nou-li se nájem­ce s pro­na­jí­ma­te­lem písem­ně jinak.

7.3. Při zahá­je­ní nájmu je nájem­ci účto­vá­no měsíč­ní nájem­né v poměr­né výši.

7.4. Při ukon­če­ní nájmu ozná­me­ním nájem­ce dle bodu 6.5, je nájem­ci účto­vá­no měsíč­ní nájem­né v poměr­né výši.

7.5. Při ukon­če­ní nájmu ozná­me­ním nájem­ce dle bodu 6.6. je nájem­ci účto­vá­no měsíč­ní nájemné.

7.6. Poměr­ná část nájem­né­ho se sta­no­ví výpo­čtem (měsíč­ní nájem­né : 30) x doba nájmu, při­čemž den zahá­je­ní a ukon­če­ní nájmu jsou pova­žo­vá­ny za dny trvá­ní nájmu.

7.7. Nevrá­tí-li nájem­ce PN pro­na­jí­ma­te­li ve sjed­na­ném ter­mí­nu, je povi­nen pla­tit nájem­né až do vrá­ce­ní PN.

7.8. Ostat­ní služ­by sou­vi­se­jí­cí s nájmem PN zajiš­tě­né pro­na­jí­ma­te­lem, zejmé­na dopra­va PN, mani­pu­la­ce, mon­táž a demon­táž a pří­pad­né úpra­vy a opra­vy PN nejsou zahr­nu­ty v nájmu a jsou účto­vá­ny nájem­ci samostatně.

8. Fak­tu­ra­ce

8.1. Pro­na­jí­ma­tel vysta­ví na nájem­né a jím zajiš­tě­né služ­by spo­je­né s nájmem daňo­vý doklad, kte­rý zašle nájem­ci na adre­su jeho síd­la, příp. na uve­de­nou kon­takt­ní adre­su nebo emai­lem na urče­nou adre­su pro emai­lo­vou fak­tu­ra­ci. Daňo­vý doklad obsa­hu­je DPH v sou­la­du s plat­ný­mi předpisy.

8.2. Splat­nost daňo­vé­ho dokla­du činí 14 dnů, není-li s nájem­cem dohod­nu­ta splat­nost jiná.

8.3. Daňo­vý doklad se pova­žu­je za uhra­ze­ný v den při­psá­ní fak­tu­ro­va­né část­ky na účet pronajímatele.

8.4. DUZP daňo­vých dokla­dů na nájem­né se stanoví:

a) při zahá­je­ní pro­nájmu k prv­ní­mu dni trvá­ní nájmu

b) ve dru­hém a dal­ších měsí­cích trvá­ní nájmu k prv­ní­mu dni v měsíci

c) při ukon­če­ní pro­nájmu dle bodu 6.5. ke dni ukon­če­ní nájmu

d) při ukon­če­ní pro­nájmu dle bodu 6.6. k prv­ní­mu dni v měsí­ci, v němž

nájem skon­čil

8.5. DUZP daňo­vých dokla­dů na ostat­ní služ­by se sta­no­ví ke dni pro­ve­de­ní služby.

9. Sank­ce za nedo­dr­že­ní smluv­ních ujednání

9.1. Poru­še­ní povin­nos­tí sta­no­ve­ných těmi­to VPP se pova­žu­je za nedo­dr­že­ní smluv­ních ujed­ná­ní a má-li toto poru­še­ní za násle­dek vznik ško­dy, je tato ško­da vymahatelná.

9.2. Za pře­mís­tě­ní PN bez sou­hla­su pro­na­jí­ma­te­le může pro­na­jí­ma­tel nájem­ci účto­vat jed­no­rá­zo­vou smluv­ní poku­tu až do výše 10.000 Kč za kaž­dý jed­not­li­vý pří­pad. Totéž pla­tí i pro pří­pad, kdy nájem­ce bez sou­hla­su pro­na­jí­ma­te­le pře­dá do uží­vá­ní PN tře­tí osobě.

9.3. Dojde – li zavi­ně­ním nájem­ce ke zpož­dě­ní zahá­je­ní pro­nájmu o více než 10 dnů opro­ti objed­náv­ce, je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn účto­vat nájem­ci sklad­né ve výši 150 Kč bez DPH/neodebraný kon­tej­ner za kaž­dý zapo­ča­tý den pro­dle­ní. Pokud nájem­ce po mar­ném uply­nu­tí sjed­na­né­ho ter­mí­nu zahá­je­ní pro­nájmu svo­ji objed­náv­ku zru­ší nebo odstou­pí od uza­vře­né nájem­ní smlouvy/objednávky, je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn účto­vat nájem­ci sklad­né dle před­cho­zí věty obdob­ně a to do dne, kdy se o zrušení/odstoupení pro­ka­za­tel­ně písem­ně nebo e-mai­lem dozvěděl.

9.4. Neod­stra­ní-li pro­na­jí­ma­tel vady PN uve­de­né v bodě 2.2. a 2.4 ve sta­no­ve­né lhů­tě, je nájem­ce opráv­něn poža­do­vat při­mě­ře­nou sle­vu na nájem­ném z důvo­du ome­ze­ní mož­nos­ti uží­vá­ní PN.

10. Důsled­ky pro­dle­ní pla­teb nájem­ce za poskyt­nu­té služby

10.1. V pří­pa­dě pro­dle­ní platby/plateb nájem­ce je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn účto­vat nájem­ci smluv­ní poku­tu ve výši 0,2% den­ně z dluž­né část­ky počí­na­je prv­ním dnem násle­du­jí­cím po dni splat­nos­ti až do zaplacení.

10.2. V pří­pa­dě pro­dle­ní platby/plateb nájem­ce del­ším než 30 kalen­dář­ních dnů je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn účto­vat nájem­ci za poru­še­ní povin­nos­ti hra­dit své závaz­ky řád­ně a včas smluv­ní poku­tu ve výši 13% dluž­né část­ky mini­mál­ně však 3.000 Kč. 

10.3. V pří­pa­dě pro­dle­ní platby/plateb nájem­ce del­ším než 30 kalen­dář­ních dnů je pro­na­jí­ma­tel opráv­něn pře­dat své­mu smluv­ní­mu práv­ní­mi zástup­ci (dále jen advo­kát) nespla­ce­nou pohledávku/pohledávky k dal­ší­mu řeše­ní. V tako­vém pří­pa­dě je nájem­ce povi­nen uhra­dit advo­ká­to­vi nákla­dy spo­je­né s vymá­há­ním pohledávky/pohledávek (dále jen odmě­na), přičemž:

a) cel­ko­vá odmě­na advo­ká­ta se rov­ná souč­tu saz­by za mimosmluv­ní odmě­ny advo­ká­ta za kaž­dý pro­ve­de­ný práv­ní úkon a režij­ní­ho paušálu

b) jed­not­li­vý práv­ní úkon advo­ká­ta je např. vypra­co­vá­ní a ode­slá­ní předža­lob­ní výzvy k plně­ní povin­nos­ti nájem­ce, vypra­co­vá­ní uzná­ní dlu­hu, vypra­co­vá­ní a/nebo uza­vře­ní doho­dy o uzná­ní dlu­hu a jeho úhra­dě, vypra­co­vá­ní a ode­slá­ní výzvy (výzvy plnění/ jed­no­du­ché výzvy k plnění/předžalobní výzvy nebo výpo­vě­di smlou­vy či odstou­pe­ní od smlou­vy) a jiné 

c) odmě­na advo­ká­ta vč. režij­ních pau­šá­lů se řídí vyhláš­kou Minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti č. 1771996 Sb. (§ 6.7.11,13). Je-li tato vyhláš­ka zru­še­na, uplat­ní se pro sta­no­ve­ní odmě­ny jiný aktu­ál­ně plat­ný předpis.

d) k odmě­ně se uplat­ní plat­ná saz­ba DPH, je-li advo­kát plát­cem DPH 

e) splat­nost kaž­dé jed­not­li­vé polož­ky odmě­ny advo­ká­ta je sjed­ná­na na 3. kalen­dář­ní den ode dne uči­ně­ní práv­ní­ho úkonu

Odmě­na advo­ká­ta je splat­ná bez ohle­du na sku­teč­nost, zda dojde k zahá­je­ní nalé­za­cí­ho říze­ní pro­ti nájem­ci z titu­lu sho­ra uve­de­né­ho nespla­ce­né­ho dluhu.

11. Inflač­ní doložka

11.1. Pro­na­jí­ma­tel může zvý­šit ceny nájem­né­ho a služ­by s tím spo­je­né 1x roč­ně nej­vý­še o tolik pro­cent, kolik činí prů­měr­ná míra infla­ce za před­cho­zí rok vyhlá­še­ná ČSÚ. Navý­še­ní cen se týká obchod­ních pří­pa­dů, kde nájem byl zahá­jen po 31.1.2024 s při­hléd­nu­tím k bodu 11.2. Při­stou­pí-li pro­na­jí­ma­tel k navý­še­ní cen o infla­ci, dochá­zí k němu vždy od 1.3. násle­du­jí­cí­ho roku a zákaz­ník je o něm písem­ně infor­mo­ván nejmé­ně 1 měsíc pře­dem zpra­vi­dla emai­lem na adre­su kon­takt­ní osoby.

11.2. U obchod­ních pří­pa­dů, kde nájem byl zahájen

a) v prv­ní polo­vi­ně běž­né­ho roku lze uplat­nit inflač­ní navý­še­ní v 1. násle­du­jí­cím roce maxi­mál­ně o ½ prů­měr­né míry infla­ce za před­cho­zí rok.

b) v dru­hé polo­vi­ně běž­né­ho roku se inflač­ní navý­še­ní v 1. násle­du­jí­cím roce neuplatňuje

12. Závě­reč­ná ustanovení

12.1. Vzta­hy mezi pro­na­jí­ma­te­lem a nájem­cem neu­pra­ve­né závaz­nou (potvr­ze­nou) objed­náv­kou příp. smlou­vou o nájmu a těmi­to VPP se řídí záko­nem č. 892012 Sb., Občan­ský záko­ník v plat­ném znění.

12.2. Pro­na­jí­ma­tel a nájem­ce se v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 89a záko­na č. 991963 Sb., Občan­ský soud­ní řád v plat­ném zně­ní dohod­li, že pro řeše­ní soud­ních spo­rů vznik­lých ze závaz­né (potvr­ze­né) objed­náv­ky příp. smlou­vy o nájmu je jako soud prv­ní­ho stup­ně míst­ně pří­sluš­ný Obvod­ní soud pro Pra­hu 10. Bude-li dána pří­sluš­nost kraj­ské­ho sou­du, pak je jím Měst­ský soud v Praze.

12.3. Je-li těmi­to VPP pro někte­ré úko­ny pře­de­psá­na písem­ná for­ma, má se za to, že byla spl­ně­na zaslá­ním poš­tou příp. emai­lem na pří­sluš­né kon­takt­ní adre­sy. Tele­fo­nic­ky nebo osob­ně sjed­na­né úko­ny je tře­ba vždy potvr­dit písemně.

12.4. Nájem­ce pod­pi­sem smlou­vy o nájmu nebo objed­náv­ky stvr­zu­je, že s VPP sou­hla­sí, že jsou jas­né, sro­zu­mi­tel­né, urči­té a že je bez výhrad akcep­tu­je a sou­hla­sí s tím, že se tyto obchod­ní pod­mín­ky stá­va­jí nedíl­nou sou­čás­tí smlou­vy o nájmu nebo objed­náv­ky a bere na vědo­mí, že tyto obchod­ní pod­mín­ky jsou pod­le usta­no­ve­ní § 1751 Občan­ské­ho záko­ní­ku závaz­né pro úpra­vu vzá­jem­ných vzta­hů smluv­ních stran.

Tyto VPP jsou plat­né od 1.2.2024

Plat­né zně­ní těch­to Vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek je zve­řej­ně­no na inter­ne­to­vé strán­ce - https://www.koma-rent.cz/ a je také k dis­po­zi­ci v síd­le Pronajímatele.

V Pra­ze dne 15.01.2024

Ing. Sta­ni­slav Mar­ti­nec
Jed­na­tel

KOMA RENT s.r.o.
Za zastáv­kou 373
111 01 Pra­ha 10 – Dol­ní Měcholupy

IČ: 27087514