KOMA RENT alt

Všeobec­né pod­mínky pro proná­jem kon­te­jn­erů, přís­lušen­ství a vybavení


Přečtěte si naše pod­mínky pronáj­mu – VPP upravu­jí prá­va a povin­nos­ti smlu­vních stran

1. Před­mět Všeobec­ných pod­mínek pro proná­jem (dále VPP)

1.1. VPP upravu­jí prá­va a povin­nos­ti smlu­vních stran, tj. KOMA RENT s.r.o. (dále jen pron­a­jí­ma­tel) a zákazní­ka (dále jen nájemce).

1.2. Před­mětem náj­mu (dále jen PN) jsou obyt­né, san­itární a skladové kon­te­jn­ery, přís­lušen­ství a vybavení kon­te­jn­erů, plo­tové sys­témy apod.

1.3. Jsou-li odsouh­lase­nou (potvrzenou) objed­návk­ou popř. smlou­vou o náj­mu stanove­ny pod­mínky náj­mu odlišně od VPP, pak mají před VPP přednost.

2. Prá­va a povin­nos­ti pronajímatele

2.1. PN je předán nájem­ci na zák­ladě odsouh­lasené (potvrzené) objed­návky, popř. smlou­vy o náj­mu a předá­vacího pro­tokolu. Objed­náv­ka musí obsa­ho­vat druh PN, dohod­nutý způ­sob jeho využití, počet kusů, délku pronáj­mu, cenu, ter­mín zahá­jení a ukončení pronáj­mu, mís­to dodání/​určení, fak­tu­rační adresu, je ‑li rozdíl­ná od síd­la nájem­ce, oprávně­nou a kon­tak­t­ní osobu pro jed­nání o objed­návce a oprávně­nou a kon­tak­t­ní osobu pro předání PN a pod­pis předá­vacího pro­tokolu na místě určení vč. závazných emailových a tele­fon­ních spo­jení. Připouští se jen písem­ná for­ma těch­to dokumentů.

2.2. PN je nájem­ci předán čistý a ve stavu způ­so­bilém k užívání. PN vybavené rozvo­dem elek­třiny mají před předáním do náj­mu plat­nou elek­tro-revizi zpra­co­v­anou pron­a­jí­matelem pro jed­notlivé PN. Jsou-li však 3 a více PN
s rozvo­dem elek­třiny propo­je­ny v jeden funkční celek, má se za to, že vznikla ses­ta­va PN. V takovém pří­padě je nájem­ce povi­nen na vlast­ní nák­la­dy před začátkem užívání zajis­tit elek­tro-revizi ses­tavy PN jako celku a to i v pří­padě, že ses­tavu tvoří pron­a­jaté PN společně s vlast­ní­mi, jejichž celkový počet je 3 a více. Kopii revizní zprávy násled­ně bez zbytečného odkladu předá pron­a­jí­mateli. Pron­a­jí­ma­tel na žádost nájem­ce může elek­tro-revizi ses­tavy PN na jeho nák­la­dy zajis­tit. Elek­tro-revize ses­tavy PN se vždy provádí až na místě určení.

2.3. Převzetí PN potvrzu­je nájem­ce pod­pisem předá­vacího pro­tokolu. V pří­padě, že se vyskyt­nou při předání vady PN, jsou zaz­na­menány do předá­vacího pro­tokolu. Jed­ná-li se o vady bránící užívání PN, odstraní je pron­a­jí­ma­tel do 3 pra­cov­ních dnů od pod­pisu předá­vacího protokolu.

2.4. Pron­a­jí­ma­tel má prá­vo kon­trolo­vat stav a umístění PN. Nájem­ce umožní pod před­chozí dohodě pron­a­jí­mateli nebo jeho zás­tup­ci vst­up do mís­ta náj­mu za účelem kontroly.

2.5. Vyskyt­nou-li se u PN během náj­mu závady nezpů­sobené nájem­cem, příp. osoba­mi, kterým nájem­ce umožnil do PN příst­up nebo kterým umožnil s PN naklá­dat, odstraní je pron­a­jí­ma­tel na vlast­ní nák­la­dy do 5 pra­cov­ních dnů od nahlášení závady, příp. dle dohody.

2.6. Pron­a­jí­ma­tel může před zahá­jením náj­mu požadovat od nájem­ce složení vrat­né kauce. Kauce se nájem­ci vrací po ukončení náj­mu nejdéle však do 15 dnů od úhrady všech splat­ných pohledávek, příp. může být po ukončení náj­mu prove­den zápočet kauce pro­ti aktuál­ně splat­né pohledávce. Kauce je úroče­na jed­not­nou částk­ou 100 Kč za dobu uložení kauce na účtech pronajímatele.

2.7. Pron­a­jí­ma­tel může požadovat od nájem­ce úhradu zálo­hové fak­tu­ry na posky­to­vané služby.

2.8. Dopravu PN na mís­to určení a zpět zajišťu­je pron­a­jí­ma­tel vlast­ní­mi prostřed­ky nebo smlu­vní­mi doprav­ci. Pron­a­jí­ma­tel posky­tu­je nájem­ci i další služ­by sou­vise­jící s nájmem PN a to zejmé­na montáž/​demontáž PN, dodatečné úpravy PN, manip­u­lace s PN. Na žádost nájem­ce může pron­a­jí­ma­tel nájem­ci rovněž poskyt­nout službu spočí­va­jící s připo­jením PN na inženýrské sítě příp. i další služby.

2.9. V mimořád­ných pří­padech a po písem­ném souh­la­su pron­a­jí­matele může nájem­ce provést dopravu PN na mís­to určení a zpět vlast­ní­mi prostředky.

V tom­to případě:

a) nájem­ce zajistí vozid­lo a jeřáb k vykládce/​nakládce odpoví­da­jící nos­nos­ti, přičemž je povi­nen dbát ustanovení bodů 4.1. až 4.8. Pokud by nájem­ce dopravu prováděl vozi­dlem bez HR a požadoval nakládku/​vykládku u pron­a­jí­matele jeho tech­nikou, pak je nut­ná před­chozí písem­ná doho­da o ter­mínu a času prove­dení. Nedo­držení dohody může zmařit prove­dení nakládky/​vykládky z důvo­du absence tech­niky na pra­cov­išti příp. může být nájem­ci vyúč­tová­na čekací doba dle ceníku uveře­jněného na http://​www​.koma​-rent​.cz/​s​luzby.

b) dopravce odpovídá za pojištění PN během přepravy a vykládky/​nakládky a za pří­pad­né škody na majetku pron­a­jí­matele nebo třetích osob

2.10. Pokud při ukončení pronáj­mu nájem­ce neu­možní pron­a­jí­mateli odvoz PN z mís­ta určení ve sjed­naném ter­mínu a nedo­hodne-li se s pron­a­jí­matelem na náhrad­ním ter­mínu, je povi­nen doprav­it PN pron­a­jí­mateli bez zbytečného odkladu vlast­ní­mi prostřed­ky s dodržením ustanovení bodu 2.8.

3. Prá­va a povin­nos­ti nájemce

3.1. Nájem­ce zajišťu­je na vlast­ní nák­la­dy staveb­ní připravenost pro umístění PN dle čl. 4 a odpovídá za dodržení přís­lušných staveb­ních předpisů.

3.2. Konkrét­ní pod­mínky pro přípravu mís­ta určení konzul­tu­je nájem­ce s pronajímatelem.

3.3. Při předání/​převzetí PN v místě náj­mu zajistí nájem­ce na daném místě pří­tom­nost oso­by oprávněné k převzetí PN a pod­pisu předá­vacího protokolu.

3.4. Nájem­ce využívá PN pouze v dohod­nutém místě, dohod­nutým způ­sobem a v rozsahu daném charak­terem PN. Přemístění PN je možné pouze s před­chozím písem­ným souh­lasem pronajímatele.

3.5. Nájem­ce není oprávněn bez před­chozího písem­ného souh­la­su pron­a­jí­mat PN třetí osobě.

3.6. Nájem­ce není oprávněn umožnit vznik práv třetích osob k PN a zároveň je povi­nen o uplat­nění práv třetích osob k PN neprodleně infor­mo­vat pronajímatele.

3.7. Nájem­ce chrání PN před odcizením a poškozením. Dojde-li k odcizení nebo poškození PN neznámým pachatelem, nájem­ce bezod­klad­ně oznámí tuto skutečnost Policii ČR a písem­ně infor­mu­je pron­a­jí­matele. Pro­tokol Poli­cie ČR násled­ně nájem­ce předá pronajímateli.

3.8. Nájem­ce po dobu náj­mu provádí na vlast­ní nák­la­dy běž­nou údržbu PN (čištění dešťových svodů, výmě­na zářivek, výmě­na těs­nění vodovod. bater­ií, pro­tékání WC apod.) a udržu­je PN v řád­ném tech­nick­ém stavu.

3.9. Je-li v náj­mu PN s rozvo­dem elek­třiny a nájem trvá déle než 6 měsíců, zajišťu­je nájem­ce před uplynutím této doby na vlast­ní nák­la­dy elek­tro-revizi PN a to i opako­vaně. Totéž platí i pro ses­tavu PN dle bodu 2.2.

3.10. Je-li v náj­mu fekál­ní tank, zajistí nájem­ce před odvozem jeho vyprázd­nění. Trvá-li nájem fekál­ního tanku v zim­ním období, zajistí nájem­ce jeho neprom­rznutí vč. neprom­rznutí přívod­ního potrubí.

3.11. Je-li v náj­mu san­itární kon­te­jn­er, zajistí nájem­ce před jeho odvozem vypuštění vody ze všech nádob (bojlery, záchodové nádobky). Trvá-li nájem san­itárního kon­te­jneru v zim­ním období, zajistí nájem­ce v kon­te­jneru trvale teplo­tu nad bodem mrazu.

3.12. Nájem­ce není oprávněn provádět na PN žád­né tech­nické úpravy nebo jiné zásahy bez písem­ného souh­la­su pron­a­jí­matele. To se týká i polepů, dodatečných zámků, překrývání nebo odstranění loga pron­a­jí­matele apod.

3.13. Nájem­ce bezod­klad­ně oznámí pron­a­jí­mateli všech­ny změny týka­jící se jeho iden­ti­fikačních úda­jů, ke kterým dojde v průběhu náj­mu. Nájem­ce zajistí, aby jím zadané kon­tak­t­ní úda­je vč. e‑mailového spo­jení byly po dobu náj­mu aktuální.

4. Staveb­ní připravenost pro umístění kontejneru/​rů a provozní pod­mínky kontejneru/​rů

4.1. Kon­strukce kon­te­jn­erů umožňu­je umístění kon­te­jn­erů na zpevně­nou nebo zhut­ně­nou rov­nou plochu.

4.2. Kon­te­jn­ery se umísťu­jí na odvě­trané zák­la­dy. Odvě­traný­mi zák­la­dy se rozumí např.

a) betonové panely/​pryžové kostky uložené na pevném pod­loží
b) betonové pasy podle dis­poz­ic od pronajímatele

4.3. Každý kon­te­jn­er musí být pod­ložen v šesti bodech. Kon­te­jn­ery musí být umístěny vodorovně.

4.4. Průměrná hmot­nost kon­te­jneru činí cca 3 000 kg. S ohle­dem na tuto hmot­nost je nut­né pro umístění volit vhod­ný jeřáb. Za jeřáb je považová­na i hydraulická ruka umístěná na vozi­dle, má-li přís­luš­nou nos­nost. Manip­u­lace jinou tech­nikou než jeřábem není povolena.

4.5. Rozměry kon­te­jn­erů jsou uve­de­ny na inter­ne­tových stránkách pronajímatele.

4.6. Mís­to určení musí být přís­tup­né po komu­nikaci vhod­né pro vozid­lo s hmot­nos­tí nad 18 000 kg, s prů­jezd­nou šířk­ou min. 3100 mm a s prů­jezd­nou výšk­ou min. 4200 mm. Manip­u­lační plocha v místě nakládky/​vykládky musí mít min. šířku 6800 mm a min. výšku 7900 mm.

4.7. Připo­jení kon­te­jneru na inženýrské sítě provádí nájem­ce na své nák­la­dy dle typu kon­te­jneru. Připo­jení musí provádět odborně způ­so­bilá oso­ba. Neod­borné připo­jení může mít za následek nefunkčnost vnitřního vybavení kontejneru/​rů, poškození kontejneru/​rů, zahoření apod.

4.8. Má-li být PN umístěn v nes­tandard­ním prostředí (nebezpečí výbuchu, povod­ně, sesu­vu půdy atd.) nebo mají-li být kon­te­jn­ery umístěny na sebe (do patra), je nájem­ce povi­nen vždy tuto situaci pře­dem konzul­to­vat s pronajímatelem.

4.9. Provozní pod­mínky kon­te­jn­erů jsou uve­de­ny na inter­ne­tových stránkách pron­a­jí­matele, příp. jsou vyvěše­ny v každém pron­a­jí­maném kon­te­jneru. Po dobu náj­mu je nezbyt­né se jimi řídit.

5. Pojištění před­mě­tu náj­mu a odpověd­nost za škody na před­mě­tu nájmu

5.1. PN je pron­a­jí­matelem pojištěný. Pojištění se vztahu­je na škody způ­sobené neznámým pachatelem nebo živel­nou událostí bez zav­inění nájem­ce. Pojištění se nevz­tahu­je na škody zav­iněné nájem­cem nebo osoba­mi, kterým nájem­ce PNzpřís­tup­nil či jim umožnil s PN naklá­dat. Pojištění se dále nevz­tahu­je na škody vzniklé na věcech nájem­ce nebo na věcech nájem­cem vnesených.

5.2. Způ­so­bil-li ško­du na PN neznámý pacha­tel a nahlásil-li nájem­ce vznik škod­ní událost Policii ČR, je spoluúčast nájem­ce na škodě stanove­na ve výši 20.000 Kč za každý jed­notlivý pří­pad, neby­la-li skutečná celková ško­da nižší. Byla-li skutečná celková ško­da nižší než 20.000 Kč, je spoluúčast nájem­ce na škodě rov­na skutečně vzniklé škodě. Spoluúčast nájem­ce na škodě vzniklé v důsled­ku živel­né události se stanoví shodně.

5.3. Způ­so­bil-li ško­du na PN neznámý pacha­tel a nenahlásil-li nájem­ce vznik škod­ní události Policii ČR, odpovídá nájem­ce za ško­du v plné výši.

5.4. Škody způ­sobené na PN nájem­cem nebo osoba­mi, kterým nájem­ce PN zpřís­tup­nil či jim umožnil s PN naklá­dat, je pron­a­jí­ma­tel oprávněn na nájem­ci vymáhat v plné výši. Škodou se rozumí také ztrá­ta klíčů, byly-li k PN předány.

5.5. Při poškození PN lze pos­tupo­vat i tak, že vzniklou ško­du na PN nájem­ce po písem­né dohodě s pron­a­jí­matelem odstraní na vlast­ní nák­la­dy nejpozději ke dni ukončení náj­mu a předá pron­a­jí­mateli PN ve stavu, v jakém ho převzal. V takovém pří­padě se stanovená spoluúčast nájem­ce na škodě neuplatní.

6. Doba náj­mu a jeho ukončení

6.1. Nájem končí vrá­cením PN pronajímateli.

6.2. Sjed­nanou nájem­ní dobu lze prod­loužit písem­nou dohodou nájem­ce a pron­a­jí­matele příp. potvrzením žádosti nájem­ce o prod­loužení nájmu.

6.3. Nájem lze ukončit na žádost nájem­ce i před uplynutím sjed­nané doby náj­mu, přičemž:

a) min­imál­ní doba náj­mu je 1 měsíc (viz bod 7.2.)

b) byla-li sjed­ná­na doba náj­mu jako min­imál­ní, nájem­ce je povi­nen uhra­dit nájem za celou sjed­nanou dobu náj­mu (viz bod 9.1.)

6.4. Ukončení náj­mu je nájem­ce vždy povi­nen oznámit pron­a­jí­mateli písem­ně nejpozději 5 pra­cov­ních dnů před požadovaným ter­mínem a to i tehdy, dochází-li k ukončení náj­mu k posled­ní­mu dni sjed­nané nájem­ní doby. Pron­a­jí­ma­tel ter­mín potvrdí nebo s nájem­cem dohodne ter­mín jiný s přih­léd­nutím ke svým provozním možnostem.

6.5. Oznámí-li nájem­ce ukončení náj­mu do 15. dne v běžném měsí­ci, končí nájem ke dni odvozu/​vrácení PN.

6.6. Oznámí-li nájem­ce ukončení náj­mu po 15. dni v běžném měsí­ci, končí nájem ke dni odvozu/​vrácení PN, avšak s výhradou uve­de­nou v bodě 7.5.

6.7. Nájem­ce je povi­nen vrátit PN ve stavu běžného opotřebení, čistý a vyk­l­izený (bez před­mětů vne­sených nájemcem).

6.8. Ukončení náj­mu a převzetí PN stvrzu­je pron­a­jí­ma­tel pod­pisem předá­vacího pro­tokolu. V pří­padě, že jsou při předání zjištěny závady a škody na PN, jsou zaz­na­menány do předá­vacího pro­tokolu. V pří­padě, že nájem­ce odmítne předá­vací pro­tokol podep­sat nebo se k předání PN nedostaví, platí předá­vací pro­tokol vys­tavený pron­a­jí­matelem a k pozdější­mu vyjádření nájem­ce se nepřihlíží.

6.9. V pří­padě, že po vrá­cení PN pron­a­jí­ma­tel zjistí skry­té závady nebo poškození PN vzniklé v průběhu náj­mu, zdoku­men­tu­je je (fotografie, popis) a do 5 pra­cov­ních dnů po převzetí PN doručí nájemci.

6.10. Pokud nájem­ce PN nevrátí v ter­mínu ukončení náj­mu, je pron­a­jí­ma­tel oprávněn mu PN ode­brat, popř. činit taková opatření, která pove­dou ke vrá­cení PN.

6.11. Pokud nájem­ce ponechá v PN v ter­mínu odvozu osob­ní či jiné věci nebo zařízení, převezme je pron­a­jí­ma­tel do úschovy a vyrozumí nájem­ce o jejich usklad­nění. Nájem­ce je povi­nen vyzved­nout u pron­a­jí­matele uschované věci nejpozději do 30 dnů. Za každý den úschovy je povi­nen uhra­dit částku Kč 70,- bez DPH. Pokud do 30 dnů nájem­ce uschované věci nepřevezme, budou na nák­la­dy nájem­ce zlikvi­dovány. Pron­a­jí­ma­tel nenese odpověd­nost za ztrá­tu či poškození těch­to věcí, neboť jejich ponecháním v PN nájem­ce porušil ustanovení bodu 6.7.

6.12. Pron­a­jí­ma­tel je oprávněn ukončit nájem v pří­padě, že je nájem­ce v prodlení s plat­bou nájem­ného příp. dalších služeb více jak 15 dnů. Ukončení náj­mu z důvo­du nepla­cení pron­a­jí­ma­tel nájem­ci písem­ně oznámí nejméně 7 dnů před ter­mínem, k němuž rozhodl o ukončení náj­mu. Nájem­ce je povi­nen PN pron­a­jí­mateli ke dni ukončení náj­mu vrátit. Pokud dojde k úhradě dlužných částek do dne ukončení náj­mu, může pron­a­jí­ma­tel ukončení náj­mu zrušit.

6.13. Písem­né zrušení sjed­naného náj­mu nájem­cem před začátkem náj­mu je možné nejpozději 2 pra­cov­ní dny před ter­mínem zahá­jení pronáj­mu (závozu).

7. Nájem­né a nák­la­dy spo­jené s nájmem PN

7.1. Nájem­né je stanoveno v odsouh­lasené (potvrzené) objed­návce popř. smlou­vě o nájmu.

7.2. Min­imál­ní doba náj­mu je 1 měsíc. Při sjed­nané kratší době náj­mu nebo při předčas­ném ukončení náj­mu, kdy nájem netrvá celý měsíc, je nájem­ci účtováno měsíční nájem­né, nedo­hod­nou-li se nájem­ce s pron­a­jí­matelem písem­ně jinak.

7.3. Při zahá­jení náj­mu je nájem­ci účtováno měsíční nájem­né v poměrné výši.

7.4. Při ukončení náj­mu ozná­mením nájem­ce dle bodu 6.5, je nájem­ci účtováno měsíční nájem­né v poměrné výši.

7.5. Při ukončení náj­mu ozná­mením nájem­ce dle bodu 6.6. je nájem­ci účtováno měsíční nájemné.

7.6. Poměrná část nájem­ného se stanoví výpočtem (měsíční nájem­né : 30) x doba náj­mu, přičemž den zahá­jení a ukončení náj­mu jsou považovány za dny trvání nájmu.

7.7. Nevrátí-li nájem­ce PN pron­a­jí­mateli ve sjed­naném ter­mínu, je povi­nen platit nájem­né až do vrá­cení PN.

7.8. Ostat­ní služ­by sou­vise­jící s nájmem PN zajištěné pron­a­jí­matelem, zejmé­na dopra­va PN, manip­u­lace, mon­táž a demon­táž a pří­pad­né úpravy a opravy PN nej­sou zahrnu­ty v náj­mu a jsou účtovány nájem­ci samostatně.

8. Fak­tu­race

8.1. Pron­a­jí­ma­tel vys­taví na nájem­né a jím zajištěné služ­by spo­jené s nájmem daňový dok­lad, který zašle nájem­ci na adresu jeho síd­la, příp. na uve­de­nou kon­tak­t­ní adresu nebo emailem na urče­nou adresu pro emailovou fak­tu­raci. Daňový dok­lad obsahu­je DPH v souladu s plat­ný­mi předpisy.

8.2. Splat­nost daňového dok­ladu činí 14 dnů, není-li s nájem­cem dohod­nu­ta splat­nost jiná.

8.3. Daňový dok­lad se považu­je za uhrazený v den přip­sání fak­tur­ované částky na účet pronajímatele.

8.4. DUZP daňových dok­ladů na nájem­né se stanoví:

a) při zahá­jení pronáj­mu k první­mu dni trvání náj­mu
b) ve druhém a dalších měsících trvání náj­mu k první­mu dni v měsí­ci
c) při ukončení pronáj­mu dle bodu 6.5. ke dni ukončení náj­mu
d) při ukončení pronáj­mu dle bodu 6.6. k první­mu dni v měsí­ci, v němž nájem skončil

8.5. DUZP daňových dok­ladů na ostat­ní služ­by se stanoví ke dni prove­dení služby.

9. Sankce za nedo­držení smlu­vních ujednání

9.1. Porušení povin­nos­tí stanovených těmi­to VPP se považu­je za nedo­držení smlu­vních ujed­nání a má-li toto porušení za následek vznik škody, je tato ško­da vymahatelná.

9.2. Za přemístění PN bez souh­la­su pron­a­jí­matele může pron­a­jí­ma­tel nájem­ci účto­vat jed­norá­zovou smlu­vní poku­tu až do výše 10.000 Kč za každý jed­notlivý pří­pad. Totéž platí i pro pří­pad, kdy nájem­ce bez souh­la­su pron­a­jí­matele předá do užívání PN třetí osobě.

9.3. Dojde – li zav­iněním nájem­ce ke zpoždění zahá­jení pronáj­mu o více než 10 dnů opro­ti objed­návce, je pron­a­jí­ma­tel oprávněn účto­vat nájem­ci sklad­né ve výši 150 Kč bez DPH/​neodebraný kon­te­jn­er za každý započatý den prodlení. Pokud­ná­jem­ce po marném uplynutí sjed­naného ter­mínu zahá­jení pronáj­mu svo­ji objed­návku zruší nebo odstoupí od uza­vřené nájem­ní smlouvy/​objednávky, je pron­a­jí­ma­tel oprávněn účto­vat nájem­ci sklad­né dle před­chozí věty obdob­ně a to do dne, kdy se o zrušení/​odstoupení prokaza­tel­ně písem­ně nebo e‑mailem dozvěděl.

9.4. Neod­straní-li pron­a­jí­ma­tel vady PN uve­dené v bodě 2.2. a 2.4 ve stanovené lhůtě, je nájem­ce oprávněn požadovat přiměře­nou sle­vu na nájem­ném z důvo­du omezení možnos­ti užívání PN.

10. Důsled­ky prodlení plateb nájem­ce za poskyt­nuté služby

10.1. V pří­padě prodlení platby/​plateb nájem­ce je pron­a­jí­ma­tel oprávněn účto­vat nájem­ci smlu­vní poku­tu ve výši 0,2% den­ně z dlužné částky počí­na­je prvním dnem násle­du­jícím po dni splat­nos­ti až do zaplacení.

10.2. V pří­padě prodlení platby/​plateb nájem­ce delším než 30 kalendářních dnů je pron­a­jí­ma­tel oprávněn účto­vat nájem­ci za porušení povin­nos­ti hra­dit své závazky řád­ně a včas smlu­vní poku­tu ve výši 13% dlužné částky min­imál­ně však 3.000 Kč. Tato smlu­vní poku­ta je splat­ná do 3 dnů od jejího uplatnění.

10.3. V pří­padě prodlení platby/​plateb nájem­ce delším než 30 kalendářních dnů je pron­a­jí­ma­tel oprávněn pře­dat své­mu smlu­vní­mu právní­mi zás­tup­ci (dále jen advokát) nes­pla­ce­nou pohledávku/​pohledávky k další­mu řešení. V takovém pří­padě je nájem­ce povi­nen uhra­dit advoká­tovi nák­la­dy spo­jené s vymáháním pohledávky/​pohledávek (dále jen odmě­na), přičemž:

a) celková odmě­na advoká­ta se rovná souč­tu saz­by za mimosm­lu­vní odměny advoká­ta za každý prove­dený právní úkon a reži­jního paušálu

b) jed­notlivý právní úkon advoká­ta je např. vypra­cov­ání dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, vypra­cov­ání a odeslání předžalob­ní výzvy k plnění povin­nos­ti nájem­ce a jiné

c) odmě­na advoká­ta vč. reži­jních paušálů se řídí vyh­lášk­ou Min­is­ter­st­va spravedl­nos­ti č. 1771996 Sb. (§ 6.7.11,13). Je-li tato vyh­láš­ka zruše­na, uplat­ní se pro stanovení odměny jiný aktuál­ně plat­ný předpis.

d) k odměně se uplat­ní plat­ná saz­ba DPH, je-li advokát plátcem DPH e) splat­nost odměny je stanove­na na 3 dny od jejího uplatnění

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy mezi pron­a­jí­matelem a nájem­cem neupravené závaz­nou (potvrzenou) objed­návk­ou příp. smlou­vou o náj­mu a těmi­to VPP se řídí zákonem č. 892012 Sb., Občan­ský zákoník v plat­ném znění.

11.2. Pron­a­jí­ma­tel a nájem­ce se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 991963 Sb., Občan­ský soud­ní řád v plat­ném znění dohodli, že pro řešení soud­ních sporů vzniklých ze závazné (potvrzené) objed­návky příp. smlou­vy o náj­mu je jako soud prvního stup­ně míst­ně přís­lušný Obvod­ní soud pro Prahu 10. Bude-li dána přís­lušnost kra­jského soudu, pak je jím Měst­ský soud v Praze.

11.3. Je-li těmi­to VPP pro něk­teré úkony předep­sá­na písem­ná for­ma, má se za to, že byla splně­na zasláním poš­tou příp. emailem na přís­lušné kon­tak­t­ní adresy. Tele­fon­icky nebo osob­ně sjed­nané úkony je tře­ba vždy potvrdit písemně.

11.4. Nájem­ce pod­pisem smlou­vy o náj­mu nebo objed­návky stvrzu­je, že s VPP souh­lasí, že jsou jas­né, srozu­mitel­né, určité a že je bez výhrad akcep­tu­je a souh­lasí s tím, že se tyto obchod­ní pod­mínky stá­va­jí nedíl­nou součástí smlou­vy o náj­mu nebo objed­návky a bere na vědomí, že tyto obchod­ní pod­mínky jsou podle ustanovení § 1751 Občan­ského zákoníku závazné pro úpravu vzá­jem­ných vztahů smlu­vních stran.

Tyto VPP jsou plat­né od 1.1.2020

Plat­né znění těch­to Všeobec­ných obchod­ních pod­mínek je zveře­jněno na inter­ne­tové stránce — https://​www​.koma​-rent​.cz/ … je také k dis­pozi­ci v sídle Pronajímatele.

V Praze dne 30.12.2019

Ing. Stanislav Mar­tinec Jednatel

KOMA RENT s.r.o.
Za zastávk­ou 373
111 01 Pra­ha 10 – Dol­ní Měcholupy IČ: 27087514