KOMA RENT alt

Zásady používání obyt­ných kontejnerů


Přečtete si zák­lad­ní pravid­la používání obyt­ných kon­te­jn­erů z pronáj­mového parku KOMA RENT.

Zák­lad­ní pravid­la při jejich používání:

 • udržo­vat pořádek a čistotu
 • pravidel­ně čis­tit okapové svody a žlábky na odvod vody ze střechy od nečistot
 • před uplynutím plat­nos­ti elek­trore­vizní zprávy je nájem­ce povi­nen zajis­tit prod­loužení její plat­nos­ti na vlast­ní náklady
 • pokud není součástí dodávky mon­táž kon­te­jn­erů a dodání zák­ladů pron­a­jí­matelem, je povin­nos­tí nájem­ce zajis­tit uložení kon­te­jneru cca 10 cm nad úrovní terénu na pevných pod­kladových deskách na min­imál­ně 6 bodech (zajištění odvětrávání)
 • připo­jo­vat kon­te­jn­ery do el.sítě pouze schválený­mi a pravidel­ně rev­i­dovaný­mi přípo­jný­mi kabely

Je zakázáno:

 • coko­liv přibí­jet na stěny, popř. lep­it, psát a kres­lit způ­sobem, který neu­možňu­je uvést stěny do původ­ního stavu
 • zasa­ho­vat jakýmko­liv způ­sobem do elektroinstalace
 • umý­vat pod­lahu způ­sobem, který může způ­so­bit zatečení vody pod podlahovinu
 • násil­ným způ­sobem manip­ulo­vat s okny a roletou
 • sušit prád­lo na top­ných tělesech nebo je jakkoli jinak zakrývat
 • pole­po­vat nebo lako­vat vstup­ní dveře a venkovní opláštění způ­sobem, který neu­možňu­je uve­dení do původ­ního stavu
 • připo­jo­vat jakékoli elek­trické zařízení na venkovní zásu­vky kontejneru
Před ukončením náj­mu je nezbyt­né uvést celý kon­te­jn­er do původ­ního stavu. V opačném pří­padě je pron­a­jí­ma­tel oprávněn toto učinit na nák­la­dy nájemce.

KOMA RENT, s.r.o.
Za zastávk­ou 373
Pra­ha 10 – Dol­ní Měcholupy
Tel./fax: 272 703 065
Mobil: 602 579 457