KOMA RENT alt

Mimo­řád­ná dopra­va vlast­ní­mi prostředky


V mimo­řád­ných pří­pa­dech a po písem­ném sou­hla­su pro­na­jí­ma­te­le může nájem­ce pro­vést dopra­vu PN na mís­to urče­ní a zpět vlast­ní­mi prostředky.

V tom­to případě:

a) nájem­ce zajis­tí vozi­dlo a jeřáb k vykládce/nakládce odpo­ví­da­jí­cí nos­nos­ti, při­čemž je povi­nen dbát usta­no­ve­ní bodů 4.1. až 4.8. Pokud by nájem­ce dopra­vu pro­vá­děl vozi­dlem bez HR a poža­do­val nakládku/vykládku u pro­na­jí­ma­te­le jeho tech­ni­kou, pak je nut­ná před­cho­zí písem­ná doho­da o ter­mí­nu a času pro­ve­de­ní. Nedo­dr­že­ní doho­dy může zma­řit pro­ve­de­ní nakládky/vykládky z důvo­du absen­ce tech­ni­ky na pra­co­viš­ti příp. může být nájem­ci vyúčto­vá­na čeka­cí doba dle ceníku

mani­pu­la­ce za jeden úkon650,-
mani­pu­la­ce ve skla­dech KOMA RENT650,-
hodi­na prá­ce s hyd­rau­lic­kým jeřábem1350,-
čeká­ní (čeká­ní do 30 minut neú­čtu­je­me, poté kaž­dá zapo­ča­tá hodina)600,- / 1 hodinu
mýt­nédle sku­teč­nos­ti
povo­le­ní pro pře­pra­vu nadroz­měr­ných nákla­dů je u našich vozi­del standardem
povo­le­ní pro vjezd do cen­t­ra Pra­hy je u našich vybra­ných vozi­del také standardem