KOMA RENT alt

Mimořád­ná dopra­va vlast­ní­mi prostředky


V mimořád­ných pří­padech a po písem­ném souh­la­su pron­a­jí­matele může nájem­ce provést dopravu PN na mís­to určení a zpět vlast­ní­mi prostředky.

V tom­to případě:

a) nájem­ce zajistí vozid­lo a jeřáb k vykládce/​nakládce odpoví­da­jící nos­nos­ti, přičemž je povi­nen dbát ustanovení bodů 4.1. až 4.8. Pokud by nájem­ce dopravu prováděl vozi­dlem bez HR a požadoval nakládku/​vykládku u pron­a­jí­matele jeho tech­nikou, pak je nut­ná před­chozí písem­ná doho­da o ter­mínu a času prove­dení. Nedo­držení dohody může zmařit prove­dení nakládky/​vykládky z důvo­du absence tech­niky na pra­cov­išti příp. může být nájem­ci vyúč­tová­na čekací doba dle ceníku

manip­u­lace za jeden úkon650,-
manip­u­lace ve skladech KOMA RENT650,-
hod­i­na práce s hydraulick­ým jeřábem1350,-
čekání (čekání do 30 min­ut neúč­tu­jeme, poté každá započatá hodina)600,- / 1 hodinu
mýt­nédle skutečnos­ti
pov­olení pro přepravu nadrozměrných nák­ladů je u našich vozidel standardem
pov­olení pro vjezd do cen­tra Prahy je u našich vybraných vozidel také standardem