KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

Cistic obuvy

Čistič obuvi

Fekalni tank

Fekální tank

Jsou ide­ál­ním doplň­kem našich sani­tár­ních kon­tej­ne­rů tam, kde se nemů­že­te napo­jit na splaš­ko­vou kana­li­za­ci. Tan­ky nabí­zí­me o obje­mu 10 m³. Je mož­ná povr­cho­vá i pod­zem­ní montáž.

Hasicky pristroj

Hasící přístroje

Kabelmost

Kabelové mosty

Kabe­lo­vé mos­ty jsou vhod­né pro stav­by, spor­tov­ní a kul­tur­ní akce i pro dlou­ho­do­bé vyu­ži­tí .Ochrá­nit Vaše kabe­lo­vé svaz­ky, hadi­ce, níz­ko­na­pě­ťo­vé i IT roz­vo­dy před poško­ze­ním na komu­ni­ka­cích i mimo ně.

Kancelářský stůl

Kancelářské stoly

Klimajednotka

Klimatizace

4 Imper 3

Konferenční židle

Ploty plne

Mobilní oplocení

Mrize

Mříže

Pivni set

Pivní sety

Skrin satni plech

Plechové dvouskříně

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110